Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Dnevno ažurne odluke

BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Uvodna reč

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED poslova Višeg suda u Požarevcu za 2019. godinu

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Diskriminacija – Organizovanje polaganja prijemnog ispita na mađarskom jeziku – Diskriminatorsko postupanje prema pripadnicima mađarske nacionalne manjine – Usvajanje tužbenog zahteva u delu i preinačavanje presude

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 207/18 od 22.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužioca izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Novom Sadu P. 371/17 od 20.10.2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Julijana Budinčević)


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Vanugovorna odgovornost – Odgovornost po osnovu krivice – Odgovornost države (član 172. stav 1. ZOO) – Nema odgovornosti države za deliktne radnje pojedinaca u društvu – Ishod krivične istrage (sam po sebi) i (ne)mogućnost kvalifikovanja rada državnog organa

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 2391/18 od 14.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Staroj Pazovi P. 774/16 od 5.4.2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Dušica Salić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – UGOVOR O KREDITU – Dvostrani ugovori – Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima i odredbom o promenljivoj kamatnoj stopi, sa založnim pravom-hipotekom kao obezbeđenjem potraživanja – Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti (član 133. ZOO)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 343/18 od 01.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Novom Sadu P. 2307/2017 od 25. oktobra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Branka Bajić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – UGOVOR O KUPOPRODAJI – Konvalidacija ugovora – Isplata kupoprodajne cene (po neoverenom ugovoru o kupoprodaji motornog vozila) u celosti (i pred svedocima) i predaja vozila u državinu kupcu (sa saobraćajnom dozvolom i ključevima) – Ugovor izvršen u celini, ali ne ispunjava uslove propisane za registraciju vozila – Sticanje svojine

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1749/18 od 28.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Loznici 7 P. 1359/16 od 20. februara 2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Radoslava Mađarov)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično preinačavanje rešenja o troškovima (sadržano u presudi) i odbijanje zahteva tužioca za isplatu zatezne kamate (na dosuđenu naknadu troškova postupka)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 316/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 266/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Mira Tubin Čanak)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično usvajanje žalbe tuženog i preinačavanje presude u delu dosuđene zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 318/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 146/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavapo sudija Borivoje Gajić)


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – EKSPROPRIJACIJA – Naknada za zasade (član 45. stav 1. ili 2. Zakona o eksproprijaciji)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1649/17 (2014) od 03.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Lice lišeno poslovne sposobnosti (kao lice koje je podnelo tužbu pre nego što je lišeno poslovne sposobnosti) i troškovi izvršnog postupka (član 33. stav 5. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž-I 299/18 (2017) od 21.11.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Nastavak izvršnog postupka nakon njegovog zaključenja

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 2 Gž I 52/19 (2018) od 12.03.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Autor sentence : Ivana Đorđević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NASLEĐIVANJE – Naslednička izjava – Neopozivost date izjave

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 750/18 (2017) od 12.12.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NASLEĐIVANJE – Raspravljanje zaostavštine

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1394/17(2015) od 20.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NASLEĐIVANJE – Zakonski naslednik (koji je nadživeo ostavioca, ali je preminuo pre donošenja rešenja kojim se raspravlja zaostavština) – Utvrđenje za naslednika i oglašavanje za naslednika

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 55/19 (2017) od 23.01.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NASLEĐIVANJE – Zaostavština i njen sastav, kao predmet nasleđivanja - Utvrđivanje

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 2 Gž 838/18 (2017) od 18.12.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Sudski depozit – Postupak predaje stvari u sudski depozit i opravdanost uslova polaganja predmeta u sudski depozit – Način, uslovi i razlog polaganja (čl. 211. do 224. ZVP i čl. 327 do 335. ZOO)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 187/19 (2018) od 12.03.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja anuiteta iz ugovora o kreditu (član 372. stav 2. ZOO)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž-I 315/18 od 07.12.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – PORODIČNO PRAVO – Delimično lišenje roditeljskog prava i privremena mera (član 81. Porodičnog zakona Republike Srbije, član 371, 447. i 449. stav 3. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž2 7/19 od 20.2.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milica Arizanović, sudija


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – PORODIČNO PRAVO – Građanskopravni aspekt međunarodne otmice dece

(Odluka Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 841/18 od 07.12.2018. godine i Rešenje Vrhovnog kasacionog suda Rev 1040/2019 od 21.03.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vujoš Tošić, sudija


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – PORODIČNO PRAVO – IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA – Privremena mera u postupku radi supružničkog izdržavanja – Mogućnost određivanja privremene mere i pre okončanja parničnog postupka (po tužbi za izdržavanje)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž2 46/18 od 28.11.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – PORODIČNO PRAVO – Izvršenje odluke radi održavanja ličnih odnosa sa detetom

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž-I 37/19 od 22.02.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – PORODIČNO PRAVO – Vršenje roditeljskog prava – Pitanja koja bitno utiču na život deteta (član 78. stav 3. i 4. Porodičnog zakona)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž2 21/18 od 28.6.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – Postupak naplate sudske takse

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž-I 80/19 (2016) od 28.03.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – STVARNO PRAVO – DRŽAVINA – Smetanje u sudržavini objekata i pravo na samopomoć (član 76. i član 78. stav 1. ZOSPO)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 4/18 (2016) od 26.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – STVARNO PRAVO – DRŽAVINA – Tužba zbog smetanja poseda (utvrđivanje uznemiravanja-oduzimanja državine)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 76/19 (2018) od 29.01.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Naknada neimovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku – Odmeravanje naknade

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 2 Gž rr 7/19 (2018) od 25.01.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – VRAĆANJE ODUZETOG ZEMLJIŠTA – Određivanje naknade za oduzete nepokretnosti

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu Gž 7/19 (2018) od 10.01.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vujoš Tošić, sudija


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Odgovornost za štetu koju je pričinilo neuračunljivo lice, koje postupa bez posebnog nadzora – Naknada štete odmerena po osnovu pravičnosti (član 201. u vezi člana 200. ZOO)

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev 1137/2017 od 13.9.2018. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 12.2.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Nezakonit rad organa i naknada štete (član 172. ZOO)

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev 737/2017 od 4.4.2018. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 12.2.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PRAVNA SHVATANJA I ZAKLJUČCI – PRAVNI STAV – Postupanje izvršnih poverilaca po odredbi člana 547. ZIO ("Službeni glasnik RS", 106/15) – Obaveza izjašnjavanja izvršnog poverioca

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 2.11.2018. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – RADNO PRAVO – Minuli rad – Odnos zakona i kolektivnog ugovora – Pravo sudije na dodatak plate po osnovu minulog rada, koji je ostvaren u organima lokalne samouprave (poslodavac nije bila Republika Srbija, već Opština)

(Sentenca iz preinačujuće presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1235/2017 od 14.2.2018. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 12.2.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PRAVO - Tužba, Tužbeni zahtev; Zastarelost i prekluzija

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd; Autor teksta: Milica Arizanović, sudija Višeg suda u Požarevcu


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – EKSPROPRIJACIJA – Administrativni prenos

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1716/17 (2016) od 22.05.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Apsolutna nenadležnost suda (za postupanje po predlogu za naknadni upis rođenja u matičnu knjigu rođenih)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 32/19 (2018) od 17.01.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Delimično povlačenje tužbe

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 1 Gž 115/19 (2016) od 11.02.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Isporuka električne energije za kategoriju poslovnog prostora (a ne – kategoriju domaćinstva) – Teret dokazivanja

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 184/19 (2017) od 05.03.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vujoš Tošić, sudija


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Likvidacija javnog preduzeća i prekid parničnog postupka

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 2 Gž1 5/19 (2018) od 22.03.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Povlačenje tužbe

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 1 Gž 126/19 (2015) od 18.02.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Preinačenje tužbe – Žalba na rešenje (kojim se odbija ili dopušta) preinačenje – Odbačaj žalbe kao nedozvoljene (član 199. stav 6. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 17/19 (2017) od 09.01.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Prekid žalbenog postupka (jer je stranka izgila parničnu sposobnost – član 222. stav 1. tačka 2. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 79/19 (2018) od 29.01.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Presuda zbog izostanka – Uslovi za donošenje (član 351. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 732/18 (2017) od 16.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Rešenje zbog izostanka u parnici zbog smetanja državine (član 351. i član 450. stav 2. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 803/18 od 19.11.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Svojina na nepokretnosti – Stranke – Dilema o postojanju stranke (tuženi nije upisan u matičnu knjigu rođenih)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 140/19 od 20.02.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vujoš Tošić, sudija


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi na ime odbrane po službenoj dužnosti kao predmet posebne parnice

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1152/17 (2012) od 17.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Tužba za utvrđenje i pravni interes za njeno podnošenje (nepostojanje pravnog interesa tužioca za podnošenje deklaratorne tužbe – kada je on već vlasnik spornih nepokretnosti)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 1 Gž 630/18 od 04.09.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Upućivanje najave žalbe telegrafskim putem (od strane advokata, bez potpisa zakonskog zastupnika, što nije ispravljeno ni u naredna tri dana) – Odbačaj žalbe kao nepotpune (član 101. stav 5. ZPP, u vezi člana 104. stav 3. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 189/19 (2017) od 11.03.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Zakonska zatezna kamata na troškove parničnog postupka kao predmet posebnog postupka

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1163/17(2014)od 06.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Zakonski rok za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 1 Gž 100/19 (2016) od 31.01.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, viši sudijski saradnik


KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – Odlučivanje o zahtevu za zaštitu zakonitosti – Krivično delo - Skidanje i povreda službenog pečata i znaka, iz člana 327. stav 1. KZ – Utvrđivanje elemenata krivičnog dela u radnjama okrivljenog – Obrazloženje (u presudi) razloga vezanih za nepostojanje krivičnog dela – USVAJANJE zahteva, UTVRĐIVANJE da je pravnosnažnom presudom povređen zakon u korist okrivljenog

(Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 111/2013 od 03.10.2013. godine, donetoj odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ktz. 923/13 od 18.09.2013. godine, podnetom protiv pravnosnažne presude Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 1474/13 od 25.04.2013. godine) - Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Dragiša Đorđević


KRIVIČNI POSTUPAK – Bitna povreda odredaba krivičnog postupka (član 438. stav 1. tačka 9. ZKP) – Prekoračenje optužnice – Izricanje mere bezbednosti - oduzimanje predmeta u "većem obimu" od traženog – Nepostojanje prekoračenja ni bitne povrede

(Presuda Višeg suda u Čačku K 26/18 od 21.09.2018, presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1014/18 od 20.11.2018. i presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz. 202/19 od 05.03.2019)


KRIVIČNI POSTUPAK – Bitna povreda odredaba krivičnog postupka (član 438. stav 2. tačka 1 ZKP) – Čitanje (na glavnom pretresu) odbrane okrivljenog date pred VJT

(Presuda Višeg suda u Čačku K 26/18 od 21.09.2018., presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1014/18 od 20.11.2018. i presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz. 202/19 od 05.03.2019)


KRIVIČNI POSTUPAK – Uslovni otpust i izveštaj KPZ (u kome je „samo“ konstatovano da je „napredovao“)

(Rešenje Višeg suda u Čačku Kuo 6/19 od 02.04.2019. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 96/19 od 22.04.2019)


Krivično delo – Nadripisarstvo i zastupanje preduzeća od strane punomoćnika koji nije advokat

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu 15. oktobra 2001. godine)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Nedavanje izdržavanja (član 195. stav 1. KZ)

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 2 Kž1 75/18 (2017) od 12.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, viši sudijski saradnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. stav 1. KZ)

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 2 K 4/18 od 29.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, viši sudijski saradnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Saizvršilaštvo (član 33. KZ)

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 1 K 15/17 od 02.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, viši sudijski saradnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Sitna krađa (član 210. stav 1. KZ)

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 2 Kž1 76/18 (2016) od 12.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, viši sudijski saradnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne i mera bezbednosti (član 107. stav 3. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Kž2 95/18 (2016) od 03.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo - Falsifikovanje isprave (član 357. KZ) i delo malog značaja (član 18. KZ)

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 320/18 od 22.11.2018. i presuda Višeg suda u Užicu Kž. 27/19, od 15.03.2019)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo - Oduzimanje i uništenje službenog pečata i službenog spisa (Član 328. stav 1. KZ) – Bitan element krivičnog dela (radnja izvršenja samo u odnosu na državni organ, odnosno subjekte koji vrši javna ovlašćenja)

(Presuda Osnovnog suda u Boru K.br. 394/10 od 11.11.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 1745/11 od 09.06.2011. godine) - Pravni Informator, br. 2/2013, Intermex, Beograd, autor sentenci: Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo - Polno uznemiravanje (član 182a KZ)

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 617/18 od 12.02.2019. i presuda Višeg suda u Užicu Kž. 66/19, od 13.05.2019)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo – Skidanja i povrede službenog pečata i znaka (član 327. KZ) – Povreda istog službenog pečata i znaka, u više navrata (skidanje plombe sa električnog brojila, više puta, nakon što ga je vraćalo službeno lice Elektrodistribucije) – Produženo krivično delo

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 br. 5977/10 od 09. novembra 2010. i Presuda Osnovnog suda u Šapcu K. br. 893/10 od 21. jula 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: sudija Duško Milenković, rukovodilac sudske prakse Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo - Skidanje i povreda službenog pečata i znaka (član 327. stav 1. KZ) – Postojanje krivičnog dela – Utvrđivanje ko je postavio službeni pečat i znak (plombe na električnim brojilima) – Ovlašćeno službeno lice (u smislu člana 112. KZ) i pitanje ovlašćenja radnika Elektrodistribucije (kao ovlašćenog službenog lica u smislu člana 112. KZ)

(Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 26K. 32/14 od 9.7.2015. godine, rešenje Višeg suda u Kraljevu Kž. 380/15 od 15.9.2015. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Kraljevu, broj 1/2016, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Sakić Žukovski Sudijski pomoćnik u Višem sudu u Kraljevu


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo - Skidanje i povreda službenog pečata i znaka (član 327. stav 1. KZ) – Radnja izvršenja krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Nišu 2K. br. 3178/11 od 30.01.2012. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 7Kž. 1. br. 1356/12 od 08.02.2013. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Nišu, broj 1/2013, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Gorana Mitić, sudija


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo - Zlostavljanje i mučenje (član 137. stav 1. KZ)

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 560/18 od 19.02.2019. i presuda Višeg suda u Užicu Kž. 65/19, od 09.05.2019)


KRIVIČNO PRAVO – LAŽNO PREDSTAVLJANJE – Krivično delo lažno predstavljanje (član 224. KZS, odnosno član 329. KZ) – Radnja izvršenja krivičnog dela (predstavljanje kao policajac i naplata novčane kazne)

(Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 311/05 od 14. februara 2005. i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 104/04 od 29. aprila 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PRAVO – LAŽNO PREDSTAVLJANJE – Krivično delo lažno predstavljanje (član 329. KZ) – Obeležje krivičnog dela (docent nije službeno lice)

(Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 762/09 od 5. marta 2009. godine i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu Ki. 1381/08 od 28. januara 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 80/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


KRIVIČNO PRAVO – Odgovornost mlađeg punoletnog lica

(Rešenje Višeg suda u Čačku K 7/19 od 08.04.2019. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 345/19 od 22.05.2019)


KRIVIČNO PRAVO – Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnih dela

(Rešenje Višeg suda u Čačku Poi. br. 2/18 od 21.01.2019. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž-Poi. 4/19 od 20.03.2019)


KRIVIČNO PRAVO – PREKRŠAJI – SPORNA PRAVNA PITANJA (sa područja nadležnosti Višeg suda u Čačku) – Obustava krivičnog postupka usled povlačenja privatne tužbe – Nemogućnost vraćanja spisa prekršajnom sudu – Ne bis in idem

Sa zajedničkog sastanka predstavnika VIŠIH SUDOVA u krivičnoj materiji, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PRAVO – PREKRŠAJI – SPORNA PRAVNA PITANJA (sa područja nadležnosti Višeg suda u Kraljevu – Pitanje Osnovnog suda u Kraljevu) – Dostavljanje predmeta iz prekršajnog suda – Ne bis in idem – Postupanje krivičnog suda (u vezi sa donošenjem odluke povodom dostavljanja prekršajnih spisa)

Sa zajedničkog sastanka predstavnika VIŠIH SUDOVA u krivičnoj materiji, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PRAVO – PREKRŠAJI – SPORNA PRAVNA PITANJA (sa područja nadležnosti Višeg suda u Kruševcu) – Oglašavanje okrivljenog krivim za dva krivična dela i utvrđivanje kazni (za svako delo posebno – za jedno delo - trideset godina, za drugo - godinu i šest meseci i novčanu kaznu) – Izricanje jedinstvene kazne

Sa zajedničkog sastanka predstavnika VIŠIH SUDOVA u krivičnoj materiji, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PRAVO – PREKRŠAJI – SPORNA PRAVNA PITANJA (sa područja nadležnosti Višeg suda u Novom Pazaru) – Krivično delo nedavanje izdržavanja (iz člana 195. stav 1. KZ) – Neosporavanje visine istaknutog imovinskopravnog zahteva (za period za koji je zastarelo krivično gonjenje) – Postupanje i ovlašćenja krivičnog suda

Sa zajedničkog sastanka predstavnika VIŠIH SUDOVA u krivičnoj materiji, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PRAVO – PREVARA – Dovođenje u zabludu pravnog lica

(Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 1902/97 od 29.10.1998.)


KRIVIČNO PRAVO – PREVARA – PREVARNA NAMERA – Krivično delo prevare – Utvrđivanje prevarne namere

(Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 1807/98 od 4. 11. 1999. i presuda Okružnog suda u Novom Sadu K. 38/97 od 15. 6. 1998)


KRIVIČNO PRAVO – SPORNA PRAVNA PITANJA (sa područja nadležnosti Višeg suda u Čačku) – Odlučivanje o spajanju kazni i odlučivanje o uslovnom otpustu – Učešće u većima – Izuzeće sudije

Sa zajedničkog sastanka predstavnika VIŠIH SUDOVA u krivičnoj materiji, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PRAVO – SPORNA PRAVNA PITANJA (sa područja nadležnosti Višeg suda u Jagodini – Pitanje Osnovnog suda u Jagodini) – Mera bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara na slobodi – Nadležnost za odlučivanje o prinudnom izvršenju mere – Način prinudnog izvršenja mere

Sa zajedničkog sastanka predstavnika VIŠIH SUDOVA u krivičnoj materiji, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PRAVO – SPORNA PRAVNA PITANJA (sa područja nadležnosti Višeg suda u Jagodini – Pitanje Osnovnog suda u Jagodini) – Naplata sudskih troškova okrivljenom čije je prebivalište u inostranstvu – Način

Sa zajedničkog sastanka predstavnika VIŠIH SUDOVA u krivičnoj materiji, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PRAVO – SPORNA PRAVNA PITANJA (sa područja nadležnosti Višeg suda u Jagodini – Pitanje Osnovnog suda u Jagodini) – Obračun nagrade tumaču – Tehničko pitanje – Način prinudnog izvršenja mere

Sa zajedničkog sastanka predstavnika VIŠIH SUDOVA u krivičnoj materiji, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PRAVO – SPORNA PRAVNA PITANJA (sa područja nadležnosti Višeg suda u Jagodini) – Sporazum o priznanju krivičnog dela (kojim su dogovorili izricanje vaspitne mere okrivljenom mlađem punoletnom licu) – Postupanje suda – Vrsta odluke o prihvatanju sporazuma (presuda ili rešenje)

Sa zajedničkog sastanka predstavnika VIŠIH SUDOVA u krivičnoj materiji, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PRAVO – SPORNA PRAVNA PITANJA (sa područja nadležnosti Višeg suda u Kraljevu – Pitanje Osnovnog suda u Kraljevu) – Zahtev za rehabilitaciju – Preinačavanje presuda – Osuđujuća presuda na jedinstvenu kaznu (i gubljenje samostalnosti prethodnih, pojedinačnih presuda)

Sa zajedničkog sastanka predstavnika VIŠIH SUDOVA u krivičnoj materiji, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PRAVO – SPORNA PRAVNA PITANJA (sa područja nadležnosti Višeg suda u Kraljevu – Pitanje Osnovnog suda u Kraljevu) – Zahtev za sudsku rehabilitaciju lica koje je više puta osuđivano – Postupanje vanpretresnog veća

Sa zajedničkog sastanka predstavnika VIŠIH SUDOVA u krivičnoj materiji, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Bitna povreda odredaba krivičnog postupka (član 438. stav 2. tačka 2. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Kž1 71/18 od 25.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Ne bis in idem (član 4. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Kž2 131/18 od 18.12.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Obustava postupka (član 338. stav 1. tačka 1. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Kž2 91/18 (2017) od 03.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Podnesci – Osnovna pravila o podnošenju (član 229. stav 3. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Kž2 124/18 od 16.11.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Bitna povreda odredaba krivičnog postupka (Član 368. stav 1. tačka 11. ZKP) – Osuđujuća presuda kojom je okrivljeni osuđen na kaznu koja nije propisana kao prvoredna („novčana kazna ili kazna zatvora“) – Obavezno obrazlaganje razloga (u obrazloženju presude)

(Presuda Opštinskog suda u Čačku, K. br. 876/08 od 18.09.2009. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu, KŽ.1 br. 2963/10 od 05.05.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2010, Intermex, Sentencu priredili: Aleksandar Blanuša, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu i Marija Marković, sudijski saradnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Zabrana prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licima – Ostvarivanje svrhe zbog koje je izrečena mera (član 197. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 3 Kž2 147/16 od 12.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 3/4 – 2017. g, Intermex, Beograd, Autor sentence Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


MENIČNO PRAVO – IZVRŠENJE – PARNIČNI POSTUPAK – SPORNA PRAVNA PITANJA (Osnovni sud u Čačku) – Prigovor protiv platnog naloga – Predlog za izvršenje na osnovu menice – Postupanje suda

Sa zajedničkog sastanka GRAĐANSKIH ODELJENJA VIŠIH SUDOVA, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


NADRIAPOTEKARSTVO (Član 128a KZS, odnosno član 254. stav 2. KZ)

(Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2046/03 od 14. jula 2003. godine i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 467/02 od 6. marta 2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 66/2005, Intermex, Beograd


Nadrilekarstvo (lečenje psorijaze u kozmetičkom salonu, od strane lica koje nema propisanu stručnu spremu) – član 128. KZS, odnosno član 254. stav 1. KZ

(Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 608/03 od 20. marta 2003. godine i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 840/02 od 3. decembra 2002)


Nastupanje zastarelosti gonjenja kod nadrilekarstva (kao kolektivnog krivičnog dela)

(Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. I 478/86 od 13.6.1986.)


PARNIČNI POSTUPAK – SPORNA PRAVNA PITANJA (Osnovni sud u Čačku) – Pristupanje novog tužioca uz tužioca – Procesna mogućnosti

Sa zajedničkog sastanka GRAĐANSKIH ODELJENJA VIŠIH SUDOVA, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – SPORNA PRAVNA PITANJA (Osnovni sud u Jagodini) – Pravna priroda postupka (jednostranački ili dvostranački) – Vanparnični postupak pokrenut po službenoj dužnost

Sa zajedničkog sastanka GRAĐANSKIH ODELJENJA VIŠIH SUDOVA, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – SPORNA PRAVNA PITANJA (Osnovni sud u Kragujevcu) – Obustava isporuke električne energije – Rok za obustavu (nakon isteka roka iz upozorenja pred obustavu)

Sa zajedničkog sastanka GRAĐANSKIH ODELJENJA VIŠIH SUDOVA, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – SPORNA PRAVNA PITANJA (Osnovni sud u Kragujevcu) – Određenje ništavosti odredbe ugovora (u vezi – mesta primopredaje usluge – vode, na centralnom vodomeru) – Označenje vrednosti spora – Nadležnost za odlučivanje u drugom stepenu

Sa zajedničkog sastanka GRAĐANSKIH ODELJENJA VIŠIH SUDOVA, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – SPORNA PRAVNA PITANJA (Osnovni sud u Kragujevcu) – Uplata doprinosa kao samostalan tužbeni zahtev – Pravo na novčanu naknadu za vreme privremene nezaposlenosti – Nadležnost suda

Sa zajedničkog sastanka GRAĐANSKIH ODELJENJA VIŠIH SUDOVA, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – NADLEŽNOST SUDA ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA UPLATU DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

(Pravni stav, usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, održanoj 12. marta 2019. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA – JAVNI RED I MIR – Izazivanje tuče - Član 9. stav 1. Zakona o javnom redu i miru

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, III-117 Prž. broj 27350/18, od 15.01.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PORESKI PREKRŠAJI - BLOKADA RAČUNA - Kao zabrana raspolaganja i okolnost koja isključuje (član 218. stav 1. tačka 2. Zakona o prekršajima i čl. 47. i 48. Zakona o platnom prometu

(Viši prekršajni sud, Prž. 29363/11 od 4. januara 2012) - Pravni Informator, br. 6/2013, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: dr Tomica Delibašić


PREKRŠAJNA PRAKSA – POSTUPAK – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Dekriminalizaciija prekršaja usled višestruke izmene propisa

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 7Prž. broj 6122/19 od 05.06.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – POSTUPAK – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Neodazivanje sudu (uredno pozvanog) okrivljenog i mogućnost donošenja odluke

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, III-117 Prž. broj 27899/18, od 15.01.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – POSTUPAK – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Primena blažeg zakona

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 10 Prž. broj 11404/19, od 07.06.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – POSTUPAK – JAVNI RED I MIR – Prekršaj izvršen pretnjom i vređanjem

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 20 PRŽ 2817/19, od 14.03.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PRAVNO SHVATANJE – Bezbedno propuštanje pešaka i obavezno zaustavljanje vozila – Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 24/2018) i utvrđivanje odgovornosti

(Pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda, zauzeto većinom glasova svih sudija na odvojenim sednicama održanim od 01.01.2019. godine do 31.05.2019. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PRAVNO SHVATANJE – Dostavljanje poziva vlasniku ili korisniku vozila primenom odredbe o ličnom dostavljanju

(Pravno shvatanje usvojeno na Drugoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, održanoj u Beogradu 01.07.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PRAVNO SHVATANJE – Dozvoljenost žalbe na rešenje o prekidu postupka

(Pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda, zauzeto većinom glasova svih sudija na odvojenim sednicama održanim od 01.01.2019. godine do 31.05.2019. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PRAVNO SHVATANJE – Lica ovlašćena za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

(Pravno shvatanje usvojeno na Drugoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, održanoj u Beogradu 01.07.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PRAVNO SHVATANJE – Lice odgovorno za prekršaj iz člana 295. stav 1. tačka 7a Carinskog zakona

(Pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda, zauzeto većinom glasova svih sudija na odvojenim sednicama održanim od 01.01.2019. godine do 31.05.2019. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PRAVNO SHVATANJE – Naknada troškova nagrade za sastav pisanih odbrana po zahtevima više branilaca sa urednim punomoćjima

(Pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda, zauzeto većinom glasova svih sudija na odvojenim sednicama održanim od 01.01.2019. godine do 31.05.2019. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PRAVNO SHVATANJE – Odgovornost maloletnog lica (koje nema ličnu kartu) za prekršaj iz člana 29. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnoj karti

(Pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda, zauzeto većinom glasova svih sudija na odvojenim sednicama održanim od 01.01.2019. godine do 31.05.2019. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PRAVNO SHVATANJE – Odgovornost maloletnog lica za carinske prekršaje

(Pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda, zauzeto većinom glasova svih sudija na odvojenim sednicama održanim od 01.01.2019. godine do 31.05.2019. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PRAVNO SHVATANJE – Odgovornost predsednika opštine za prekršaj (učinjen u vršenju funkcije, po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja)

(Pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda, zauzeto većinom glasova svih sudija na odvojenim sednicama održanim od 01.01.2019. godine do 31.05.2019. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PRAVNO SHVATANJE – Pečat i potpis branioca na podnesku koji je sastavio – kao uslov za dosuđenje troškova za sastav podneska

(Pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda, zauzeto većinom glasova svih sudija na odvojenim sednicama održanim od 01.01.2019. godine do 31.05.2019. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PRAVNO SHVATANJE – Postojanje prekršaja iz člana 36. u vezi člana 17. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

(Pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda, zauzeto većinom glasova svih sudija na odvojenim sednicama održanim od 01.01.2019. godine do 31.05.2019. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PRAVNO SHVATANJE – Primena beneficije pridruživanja iz člana 277. Zakona o prekršajima

(Pravno shvatanje usvojeno na Drugoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, održanoj u Beogradu 1. 7. 2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PRAVNO SHVATANJE – Primena odredbe o posrednom dostavljanju na dostavljanje poziva vlasniku ili korisniku vozila

(Pravno shvatanje usvojeno na Drugoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, održanoj u Beogradu 01.07.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PRAVNO SHVATANJE – Računanje roka iz člana 61. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu

(Pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda, zauzeto većinom glasova svih sudija na odvojenim sednicama održanim od 01.01.2019. godine do 31.05.2019. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PRAVNO SHVATANJE – Rokovi iz člana 61. Zakona o Ustavnom sudu

(Pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda, zauzeto većinom glasova svih sudija na odvojenim sednicama održanim od 01.01.2019. godine do 31.05.2019. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – Rev – NAKNADA ŠTETE – Diskriminacija – Imunitet sudije – Tužba protiv sudije, sa zahtevom za utvrđenje, da je postupajući u predmetima, u vršenju sudijske funkcije, postupao diskriminatorski – Podobnost za sudsku zaštitu – Nedostatak tuživosti

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Rev 37/2019 od 23.01.2019. godine, doneto odlučujući o o reviziji tužioca izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u Kragujevcu Gž 3515/18 od 13.07.2018. godine) – Rešenje doneto u veću kojim je predsedavala sudija Ljubica Milutinović


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – Rev – PORODIČNO PRAVO – Izdržavanje supružnika – Ocena ispunjenosti uslova za određivanje supružničkog izdržavanja (za bivšeg supružnika koji je radno sposoban i ima nepokretnost od koje može da ubira prihode za svoje izdržavanje) – Član 160. Porodičnog zakona

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 354/2019 od 13.02.2019. godine, doneta odlučujući o reviziji tužene-protivtužilje, izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Nišu Gž2 292/2018 od 18.07.2018. godine) – Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Ljubica Milutinović


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – Rev – RADNO PRAVO – Zarada – Isplata razlike zarade i naknade zarade – Isplata zarade određivanjem manje cene rada od cene rada koju je trebalo utvrditi u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorima – Nemogućnost primene odredba člana 52. Posebnog kolektivnog ugovora koji je prestao da važi (pre spornog perioda)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 2478/2018 od 28.02.2019. godine, doneta odlučujući o reviziji tužioca, izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1 2535/17 od 05.04.2018. godine) – Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Biljana Dragojević


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – Rev – RADNO PRAVO – Zarada – Isplata razlike zarade po osnovu smenskog rada – Vrednovanje smenskog rada – Rad u smenama vrednovan kroz koeficijent za obračun plata – Procenat uvećanja plata propisan članom 147a Zakona o policiji, kao dodatak za zaposlene na poslovima na kojima se smenski rad uvodi povremeno

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 2777/2018 od 06.02.2019. godine, doneta odlučujući o reviziji tužioca, izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1 1285/18 od 20.08.2018. godine) – Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Biljana Dragojević


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – Krivično delo – Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (iz člana 246. stav 1. KZ) i Neovlašćeno držanje opojnih droga (iz člana 246a stav 1. KZ) – Nedozvoljen dokaz – Potvrda o oduzetim predmetima – Odbijen zahtev za zaštitu zakonitosti

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 1199/2018, od 06.11.2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Zaječaru K 32/18 od 06.06.2018. godine i Apelacionog suda u Nišu Kž1 677/18 od 20.09.2018. godine) – Presuda doneta u veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – Krivično delo – Neovlašćeno držanje opojnih droga (iz člana 246a stav 1. KZ) – Odlučivanje o zahtevu za ponavljanje krivičnog postupka – sastav veća – Postupanje sudije koji se mora izuzeti

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 1269/2018, od 20.11.2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih rešenja Osnovnog suda u Mionici Kv 62/18 od 18.07.2018. godine i Višeg suda u Valjevu Kž2 73/18 od 22.08.2018. godine) – Presuda doneta u veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – Krivično delo – Poreska utaja (iz člana 229. stav 2. u vezi stava 1. u vezi člana 61. stav 1. KZ) – Odbijen zahtev za zaštitu zakonitosti – (Ne)postojanje elemenata krivičnog dela

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 1282/2018, od 20.11.2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Čačku K 388/14 od 20.04.2018. godine i Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1 802/18 od 29.08.2018. godine) – Presuda doneta u veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović)


PRESUDE I REŠENJA VKS – KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – Krivično delo – Skidanje i povreda službenog pečata i znaka (iz člana 327. stav 1. KZ) – Skidanje postavljene službene plombe i priključenje na gradsku električnu mrežu – Prekoračenje optužnog akta – Proširenje vremena izvršenja krivičnog dela, u presudi, bez izmene optužnog akta – Utvrđena zastarelost krivičnog gonjenja – Usvojen zahtev za zaštitu zakonitosti – Odbijena optužba

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 1208/18, od 06.11.2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Staroj Pazovi K 175/17 od 06.12.2017. godine i Višeg suda u u Sremskoj Mitrovici Kž1 168/18 od 20.06.2018. godine) – Presuda doneta u veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Funkcija valutne klauzule i zatezne kamate (čl. 395. i 277. ZOO i član 4. Zakona o zateznoj kamati)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž. 49/18 od 06.12.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Nesporazum o postojanju ugovora (član 63. ZOO)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž. 4457/16 od 24.05.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Pobijanje pravnih radnji – Teret dokazivanja (negativne činjenice – da dužnik nema drugu imovinu)- čl. 280. i 281. ZOO

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž. 1723/18 od 25.04.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Poravnanje – Dejstvo priznanja obaveze (od strane jednog od solidarnih dužnika) na ostale dužnike (čl. 1090. i 421. ZOO)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž. 6586/17 od 23.08.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Posledice poravnanja između poverioca i jednog solidarnog dužnika na ostale dužnike (član 418, član 1089. i član 148. ZOO)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž. 6586/17 od 23.08.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Pravo na zakonsku zateznu kamatu u slučaju prestanka potraživanja prebijanjem (čl. 277, 295, 336. i 337. ZOO)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž. 3199/17 od 08.02.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – PRIVATIZACIJA – Prekid zastarelosti potraživanja u postupku restrukturiranja subjekta privatizacije (član 388. ZOO)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž. 6823/16 od 10.08.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – STEČAJ – Ugovor o zakupu i stečaj (član 99. Zakona o stečaju)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž. 1395/18 od 16.05.2018), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – STEČAJ – Valuta obaveze i prijava potraživanja u stečajnom postupku (član 395. ZOO)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž. 2363/18 od 13.12.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Tekuća i tržišna cena (član 524. st. 1. i 2. i član 464. stav 2. ZOO)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž. 5307/2016 od 17.05.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OSIGURANJE – Pogrešno utvrđena visina naknade iz osiguranja i zahtev za vraćanje – Osiguranje od provalne krađe (član 210. ZOO)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 984/16 od 10.01.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – REORGANIZACIJA – STEČAJ – Otpust duga u reorganizaciji (član 344. ZOO) – Namirenje samo jednog poverioca

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž. 7653/16 od 07.11.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STVARNO PRAVO – IZVRŠENJE – Državina i nedopustivost izvršenja (čl. 20. i 70. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž. 2568/2016 od 26.01.2018), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STVARNO PRAVO – Predaja pokretne stvari (član 34. stav 6. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž. 8088/16 od 15.11.2018), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STVARNO PRAVO – Sticanje prava svojine na nepokretnosti odlukom državnog organa (član 20. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž. 2470/18 od 13.12.2018), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – ZADRUGA – Upis zadružne svojine (Član 111. Zakona o zadrugama)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 658/18 od 12.12.2018. godine)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Izvođenje dokaza vršenjem uvida u spise drugog predmeta (član 5. i 233. ZPP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 5519/17, od 31.05.2018), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Nove činjenice i dokazi kao razlog za ponavljanje postupka (član 426. stav 1. tačka 10. ZPP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž. 3948/18 od 18.07.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Nužni suparničari (kao jedna stranka) – Uređenje tužbe i nepotrebnost pristanka novooznačenog tuženog (čl. 210. i 211. i član 205. stav 2. ZPP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž. 4281/17 od 08.02.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Pravni interes za utvrđenje prava svojine na zamenljivim pokretnim stvarima (član 194. ZPP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 5890/17 od 17.05.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – STEČAJ – Mesna nadležnost suda u slučaju stečaja nad tužiocem (član 19. u vezi člana 58. ZPP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 3090/18, od 30.05.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – TROŠKOVI POSTUPKA – Naknada troškova privremenog zastupnika nastalih u drugostepenom postupku (čl. 153 i 154. i član 165. stav 2. ZPP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 3201/17 od 29.11.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – TROŠKOVI POSTUPKA – Obaveza plaćanja parničnih troškova na ime sudskih taksi (član 155. ZPP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž. 4836/18 od 20.09.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – TROŠKOVI POSTUPKA – Pravo tužioca na naknadu troškova postupka nakon povlačenja tužbe (član 157. i član 154. ZPP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž. 1151/18 od 08.03.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – TROŠKOVI POSTUPKA – Pravo više tuženih na troškove parničnog postupka – Samostalno pravo svakog od tuženih koji je uspeo u sporu (član 153. ZPP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž. 6130/17 od 24.05.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – TROŠKOVI POSTUPKA – Troškovi sastavljanja odštetnog zahteva osiguravaču – Teret dokazivanja postojanja i visine troškova (čl. 228. i 231. ZPP)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž. 6999/16 od 16.05.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Uslovi za određivanje privremene mere za obezbeđenje nenovčanog potraživanja (član 449. st. 1, 3. i 5. ZIO)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž. 5980/18 od 14.11.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Zastupanje javnog komunalnog preduzeća - Gradsko pravobranilaštvo Grada Beograda, kao zastupnik javnog preduzeća, na osnovu punomoćja (član 65. ZPP)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 1396/18, od 07.03.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – MATERIJALNO PRAVO – Zakon o privrednim društvima – Prestanak pravnog lica (član 238. Zakon o privrednim društvima)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pkž 15/18 od 24.10.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – PROCESNO PRAVO – Ispravljanje grešaka u presudi (član 431. ZKP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pkž 58/18 od 22.11.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – PROCESNO PRAVO – Izricanje presude – Datum donošenja presude i datum javnog objavljivanja presude (član 418. ZKP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pkž 384/18 od 24.10.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – PROCESNO PRAVO – Jezik i pismo u postupku – Žalba izjavljena na jeziku koji nije u službenoj upotrebi u sudu (član 11. ZKP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pkž 83/18 od 06.12.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – PROCESNO PRAVO – Sadržina obrazloženja presude (član 428. ZKP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pkž 79/18 od 06.12.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Isključenje i izuzeće stečajnog upravnika – Mogućnost izvršenja isključivo primenom odredbi Zakona o stečaju (čl. 21. i 32. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 668/2018 od 28.11.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Isplata naknadno utvrđenog potraživanja (član 141. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 258/18 od 06.06.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Kažnjavanje stečajnog upravnika (član 7. Zakona o stečaju i član 186. ZPP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 491/18 od 26.09.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Licenca stečajnog upravnika (čl. 20, 23. i 24. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 9/18 od 24.01.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Mera radi sprečavanja promene finansijskog i imovinskog položaja stečajnog dužnika – Izricanje mere i primena odredbe člana 159 b. Zakona o stečaju

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 545/18 od 07.11.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Određivanje mera obezbeđenja u prethodnom stečajnom postupku – Mogućnost određivanja mera u toku celokupnog prethodnog postupka (član 62. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 532/2018 od 25.12.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Otvaranje stečajnog postupka iz razloga preteće nesposobnosti plaćanja (član 11. Zakona o stečaju)

(Rešenje Privrednog suda u Beogradu, St. 254/18, od 21.01.2019. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pretpostavka trajnije nesposobnosti plaćanja kao stečajni razlog (član 12. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 604/18 od 15.11.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Razrešenje ovlašćene agencije kao stečajnog upravnika (čl. 19, 20. i 22. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 658/18 od 12.12.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


PRIVREDNO PRAVO – SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Uticaj dužine trajanja stečajnog postupka na povredu prava na suđenje u razumnom roku (član 4. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Rž St 3134/18 od 26.11.2018. godine), iz Biltena sudske prakse privrednih sudova, br. 1/2019


STAMBENO PRAVO – Održavanje stambenih zgrada – Osporavanje zakonitosti postupka izbora organa upravljanja stambene zgrade – Nenadležnost suda i nadležnost opštinske uprave

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž K br. 641/17 od 06.04.2017. godine), doneto u veću kojim je predsedavala sudija Tatjane Miljuš


STVARNO PRAVO – Pravo preče kupovine - Smisao zaštite prava (član 10. stav 5. Zakona o prometu nepokretnosti )

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž. 1219/16 od 19.05.2016. godine i presuda Vrhovnog kasacionog sud Rev. 1447/16 od 14.09.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branka Bajić, sudija


STVARNO PRAVO - Smetanje državine - Držanje ključeva u donjoj (postoji i gornja) s unutrašnje strane, u cilju onemogućavanja ulaska u stan (čl. 77. i 79. ZOSPO

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 6504/15 od 24.09.2015. godine, presuda Višeg suda u Beogradu Gž. br. 13310/15 od 07.04.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


STVARNO PRAVO - Smetanje državine stana - Isključenje brojila sa elektroenergetske mreže, od strane EPS-a, zbog neizmirenog duga prethodnog vlasnika stana - Nepostojanje smetan

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 1004/17 (2015) od 10.10.2017. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 5-2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


SUDOVANJE KROZ VEKOVE – Napomena čitaocima o životu i delu Stevana Maksimovića (1844-1922)

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd; Autor: Dragan Lj. Petrović


SUDOVANJE KROZ VEKOVE – Uvodne reči – Vujoš Tošić, sudija

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


VANPARNIČNI POSTUPAK – OSTAVINSKI POSTUPAK – SPORNA PRAVNA PITANJA (Osnovni sud u Požarevcu) – Dozvoljenost višestrukog ukidanja rešenja kojim se postupak meritorno okončava

Sa zajedničkog sastanka GRAĐANSKIH ODELJENJA VIŠIH SUDOVA, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


VANPARNIČNI POSTUPAK – SPORNA PRAVNA PITANJA (Osnovni sud u Novom Pazaru) – Utvrđivanje vremena i mesta rođenja lica koja su rođena na teritoriji AP Kosova i Metohije

Sa zajedničkog sastanka GRAĐANSKIH ODELJENJA VIŠIH SUDOVA, sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu – održanom dana 30.11.2018. godine, u Višem sudu u Užicu – Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Uvodna reč

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED poslova Višeg suda u Požarevcu za 2019. godinu

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Diskriminacija – Organizovanje polaganja prijemnog ispita na mađarskom jeziku – Diskriminatorsko postupanje prema pripadnicima mađarske nacionalne manjine – Usvajanje tužbenog zahteva u delu i preinačavanje presude

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 207/18 od 22.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužioca izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Novom Sadu P. 371/17 od 20.10.2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Julijana Budinčević)


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Vanugovorna odgovornost – Odgovornost po osnovu krivice – Odgovornost države (član 172. stav 1. ZOO) – Nema odgovornosti države za deliktne radnje pojedinaca u društvu – Ishod krivične istrage (sam po sebi) i (ne)mogućnost kvalifikovanja rada državnog organa

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 2391/18 od 14.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Staroj Pazovi P. 774/16 od 5.4.2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Dušica Salić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – UGOVOR O KREDITU – Dvostrani ugovori – Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima i odredbom o promenljivoj kamatnoj stopi, sa založnim pravom-hipotekom kao obezbeđenjem potraživanja – Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti (član 133. ZOO)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 343/18 od 01.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Novom Sadu P. 2307/2017 od 25. oktobra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Branka Bajić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – UGOVOR O KUPOPRODAJI – Konvalidacija ugovora – Isplata kupoprodajne cene (po neoverenom ugovoru o kupoprodaji motornog vozila) u celosti (i pred svedocima) i predaja vozila u državinu kupcu (sa saobraćajnom dozvolom i ključevima) – Ugovor izvršen u celini, ali ne ispunjava uslove propisane za registraciju vozila – Sticanje svojine

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1749/18 od 28.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Loznici 7 P. 1359/16 od 20. februara 2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Radoslava Mađarov)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično preinačavanje rešenja o troškovima (sadržano u presudi) i odbijanje zahteva tužioca za isplatu zatezne kamate (na dosuđenu naknadu troškova postupka)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 316/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 266/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Mira Tubin Čanak)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično usvajanje žalbe tuženog i preinačavanje presude u delu dosuđene zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 318/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 146/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavapo sudija Borivoje Gajić)


Prikaži sve >>