Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU - Broj 8/2018 - Sadržaj

SADRŽAJGODIŠNJI RASPORED POSLOVA SUDIJA U APELACIONOM SUDU
U NOVOM SADU ZA 2017. GODINU, SA IZMENAMA ........

7SUDSKA PRAKSA


Pravna pitanja razmatrana na zajedničkim sastancima apelacionih sudova

sa teritorija Republike Srbije na kojima je prisustvovao Vrhovni kasacioni sud

a o kojima je postignuto ili nije postignuto usaglašeno mišljenje ........

27

 - Usaglašena i neusaglašena pitanja apelacija


   - Kragujevac 2017. ........

27

   - Beograd 2017. ........

29

   - Novi Sad 2017. ........

30

   - Niš 2017. ........

34SUDSKA PRAKSA - GRAĐANSKO PRAVO - SentencePARNIČNI POSTUPAK


1. Dejstvo odluke Ustavnog suda kao razloga za ponavljanje parničnog postupka........

41

2. Alternativno ovlašćenje tuženog........

42

3. Prorogacija nadležnosti domaćeg suda........

45

4. Pravni interes za utvrđivanje nedozvoljenosti izvršenja........

46REHABILITACIJA I REHABILITACIONO OBEŠTEĆENJE


1. Istražno načelo u postupku rehabilitacije........

48

2. Aktivna legitimacija u sporu za rehabilitaciono obeštećenje........

49

3. Nepostojanje uslova za rehabilitaciju........

51

4. Povreda prava na prigovor savesti kao osnov za rehabilitaciju........

55

5. Rehabilitaciono obeštećenje........

57

6. Sporazum o rehabilitacionom obeštećenju........

59NASLEDNO PRAVO


1. Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju........

61

2. Naknada za dato izdržavanje po ugovoru o doživotnom izdržavanju........

62

3. Mogućnost isticanja naslednopravnog zahteva po Zakonu o nasleđivanju........

66PORODIČNO PRAVO


1. Poništaj braka zbog zablude........

68

2. Samostalno vršenje roditeljskog prava na osnovu zakona........

70

3. Visina izdržavanja........

71STVARNO PRAVO


1. Prestanak stvarne službenosti........

73

2. Pravo doživotnog plodouživanja i pravo stanovanja........

78

3. Načelo restrikcije u vršenju stvarne službenosti........

80

4. Zajednička imovina članova porodične zajednice........

81

5. Saglasnost jednog bračnog druga za raspolaganje zajedničkom imovinom od strane drugog........

82

6. Izostanak nauze ugovora o posredovanju........

84

7. Zadružna svojina........

85


OBLIGACIONO PRAVO


1. Zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini........

88

2. Naknada za deeksproprisanu nepokretnost........

90

3. Zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na kome postoje objekti u svojini trećih lica........

93

4. Adekvatna uzročnost kao uslov za naknadu štete........

95

5. Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode........

96

6. Subjektivna odgovornost škole........

98

7. Primena privilegovanog roka zastarelosti kod ratne štete........

100

8. Ništavost odredaba ugovora o kreditu o promenljivoj kamatnoj stopi........

102

9. Obračun kamate po ugovoru o kreditu........

104

10. Pravni instituti naloga kod ugovora o poklonu i pobude za zaključenje ugovora o poklonu........

105RADNO PRAVO


1. Prestanak radnog odnosa usled ukidanja poslova na kojima je zaposleni
bio raspoređen poništenim aneksom........

108

2. Konkretizacija prava na naknadu troškova za ishranu u toku rada
i za regres za korišćenje godišnjeg odmora........

109

3. Radni odnos – određeno i neodređeno vreme........

112

4. Otkaz ugovora o radu osoba sa invaliditetom........

112

5. Uslovi za utvrđenje postojanja radnog odnosa na neodređeno vreme ........

115SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO - SentencePROCESNO PRAVO


1. Načelo ne bis in idem........

121

2. Objektivni identitet optužbe........

122

3. Bitne povrede odredaba krivičnog postupka (član 438. st. 1. tač. 11. ZKP
i član 438. st. 2. tač. 2. ZKP) ........

122

4. Rok za dopunu žalbe........

124MATERIJALNO PRAVO


1. Značaj proizvedene količine za postojanje krivičnog dela iz čl. 246. st. 1. KZ........

125

2. Umišljaj kod krivičnog dela iz člana 234. KZ........

126

3. Obeležje krivičnog dela iz člana 126. st. 1. KZ........

127

4. Nedozvoljeno nošenje oružja (član 348. st. 4. KZ) ........

128

5. Nasilje u porodici (član 194. st. 3. KZ) ........

129PRIKAZI


1. Lišenje roditeljskog prava kroz domaće propise i praksu VKS i ESLjP presuda Kutzner protiv Nemačke
- Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad........

135

2. Mere zaštite od nasilja u porodici u porodičnom pravu
- Mirna Popov Ružičić, sudijski pomoćnik........

151

3. Pitanje izvršenja mere iz čl. 208. ZKP
- v.f. predsednika Višeg suda u Šapcu, Miroslav Alimpić ........

156(Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd)

 

Dnevna ažurnost

NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Izvršenje radi naplate troškova postupka

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4422/2017 od 01.11.2017.godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-3139/17 od 19.09.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Nužno jedinstveno suparničarstvo u izvršnom postupku

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4748/2017 od 09.11.2017. godine kojim je delimično ukinuto, a delimično preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-1612/17 od 17.05.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Obaveza izvršnog dužnika koja zavisi od prethodnog ili istovremenog ispunjenja obaveze izvršnog poverioca (član 49. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gži-210/2018 od 12.04.2018. godine kojim je preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. I-1138/17 od 06.12.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Obračun kamate kao verodostojna isprava – Mogućnost naplate dospele, a nenaplaćene kamate i nemogućnost naplate potraživanja na ime glavnice

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4237/2017 od 03.10.2017. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br.Ipv.Iv. 492/17 od 05.09.2017.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pravila o uračunavanju ispunjenja dela duga (član 312. ZOO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gži-104/2018 od 07.03.2018. godine kojim je preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-3707/17 od 24.10.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pribavljanje podataka o izvršnom dužniku (član 31. stav 5. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-92/2017 od 22.03.2017.godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-4097/16 od 14.12.2016. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Priznanje strane sudske odluke – Mogućnost odlučivanja suda (nakon dostave predloga sa odlukom, čije se priznanje traži, izvršnom dužniku i pružanja mogućnosti da se izjasni o predlogu)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4013/2017 od 21.09.2017. godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-234/17 od 31.01.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Rok za podnošenje predloga za izvršenje radi smetanja državine

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-3889/2017 od 13.09.2017. godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. I-859/17 od 11.07.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Sudska prodaja predmeta založnog prava

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4312/2017 od 09.10.2017. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-3092/17 od 13.09.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


Prikaži sve >>