Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


PREKRŠAJNA SEKCIJA - Referat Prekršajnog suda u Bečeju - IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE I DRUGIH NOVČANIH IZNOSA SA OSVRTOM NA PRINUDNU NAPLATU NA POKRETNIM I NEPOKRETNIM STVARIMA KAŽNJENOG LICA
IZ­VR­ŠE­NJE NOV­ČA­NE KA­ZNE I DRU­GIH NOV­ČA­NIH IZ­NO­SA

SA OSVR­TOM NA PRI­NUD­NU NA­PLA­TU NA PO­KRET­NIM I NE­PO­KRET­NIM STVA­RI­MA KA­ŽNJE­NOG LI­CA


1. Uvod


Za­kon o pre­kr­ša­ji­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS'' 65/13) je ce­lo­kup­no iz­vr­še­nje nov­ča­nih ka­zni i osta­lih nov­ča­nih iz­no­sa sta­vio u nad­le­žnost pre­kr­šaj­nih su­do­va, što pred­sta­vlja jed­nu od bit­nih no­vi­na u ovom za­ko­nu. Ka­ko je iz­vr­še­nje od­lu­ka kru­na ce­lo­kup­nog pre­kr­šaj­nog po­stup­ka, ovaj rad se ba­vi pri­nud­nim iz­vr­še­njem ka­zni, tro­ško­va po­stup­ka i dru­gih do­su­đe­nih nov­ča­nih iz­no­sa, kao i pra­vi­li­ma za od­re­đi­va­nje i spro­vo­đe­nje iz­vr­še­nja, pro­ce­snim po­lo­ža­jem uče­sni­ka u po­stup­ku, kao i dej­stvi­ma iz­vr­šne is­pra­ve i po­je­di­nih rad­nji u po­stup­ku, sa osvr­tom na pri­nud­nu na­pla­tu na po­kret­nim i ne­po­kret­nim stva­ri­ma ka­žnje­nog li­ca

 

Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Uvodna reč

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED poslova Višeg suda u Požarevcu za 2019. godinu

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – EKSPROPRIJACIJA – Naknada za zasade (član 45. stav 1. ili 2. Zakona o eksproprijaciji)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1649/17 (2014) od 03.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – IZBRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Lice lišeno poslovne sposobnosti (kao lice koje je podnelo tužbu pre nego što je lišeno poslovne sposobnosti) i troškovi izvršnog postupka (član 33. stav 5. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž-I 299/18 (2017) od 21.11.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – IZBRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Nastavak izvršnog postupka nakon njegovog zaključenja

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 2 Gž I 52/19 (2018) od 12.03.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Autor sentence : Ivana Đorđević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NASLEĐIVANJE – Naslednička izjava – Neopozivost date izjave

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 750/18 (2017) od 12.12.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NASLEĐIVANJE – Raspravljanje zaostavštine

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1394/17(2015) od 20.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NASLEĐIVANJE – Zakonski naslednik (koji je nadživeo ostavioca, ali je preminuo pre donošenja rešenja kojim se raspravlja zaostavština) – Utvrđenje za naslednika i oglašavanje za naslednika

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 55/19 (2017) od 23.01.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, viši sudijski saradnik


Prikaži sve >>