Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - broj 7/2016 - SadržajSADRŽAJ


RASPORED SUDIJA VIŠEG SUDA U NOVOM SADU ZA 2016. GODINU

9

SUDSKA PRAKSA – Sentence

GRAĐANSKO PRAVO

15

PARNIČNI POSTUPAK1. Jezik u službenoj upotrebi suda

19


2. Prethodno pitanje i prekid postupka

21


3. Mesna nadležnost suda

23


4. Predujam troškova privremenog zastupnika

24

5. Naknada nematerijalne štete i troškovi postupka

25


6. Troškovi postupka

26


7. Pravni interes za poništaj računa

27


8. Prekid postupka

28


9. Umešač

30


10. Dokaz o visini duga potrošača

31


11. Zakonska zatezna kamata na troškove postupka kao samostalno potraživanje

32


12. Odbačaj tužbe

33


13. Presuda zbog propuštanja i spor male vrednosti

35


14. Granice ovlašćenja prilikom sprovođenja izviđajnih radnji

37


15. Ispravka presude

38


16. Dozvoljenost žalbe

39


17. Postupanje prvostepenog suda nakon ukidanja odluke i vraćanja na ponovno odlučivanje

40


18. Više lica na strani tuženog i taksa na odgovor na tužbu

42

POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA19. Izvršni postupak pokrenut po službenoj dužnosti

44


20. Sadržina predloga za izvršenje

46


21. Podobnost izvršne isprave za izvršenje

46


22. Parnični postupak radi proglašenja da je izvršenje nedopušteno i izvršni postupak

48


23. Pasivna legitimacija tuženih u parničnom postupku koji za predmet ima nedopuštenost izvršenja

52


24. Privremena mera - obezbeđenje novčanog potraživanja

54


25. Deklaratorni tužbeni zahtev i privremena mera

56


26. Nagrada za uspešno sprovođenje izvršenja

57


27. Troškovi izvršnog postupka

58

OBLIGACIONO PRAVO
28. Ništavost ugovorne klauzule kojom se visina kamatne stope na kredit utvrđuje prema poslovnoj politici banke

60


29. Raskid ugovora po samom zakonu

64


30. Objava formularnih ugovora na uobičajen način

64


31. Odgovornost zakupca poslovnog prostora za štetu nastalu obrušavanjem snega

66


32. Trošak sačinjavanja zapisnika o oštećenju vozila

67


33. Naknada nematerijalne štete zbog naruženosti

70


34. Nasleđivanje prava na naknadu nematerijalne štete

71


35. Sticanje bez osnova

71


36. Naplata korišćenja parking mesta - zastarelost i ugovorna kazna

73


37. Zakonska zatezna kamata na razlike penzije isplaćene na osnovu privremenog i konačnog rešenja

76


38. Naknada za komunalne usluge - rok zastarelosti i kamata

77


39. Rok za podnošenje tužbe za naknadu štete nastale usled nedostataka izvršenog posla

79


40. Odgovornost osiguravajućeg društva prema trećim licima

81


41. Troškovi branioca po službenoj dužnosti

84

STVARNO PRAVO42. Tužbeni zahtev u sporu za smetanje državine

87


43. Smetanje državine

88


44. Prinudno izvršenje rešenja o određivanju privremene mere

90

VANPARNIČNI POSTUPAK45. Postupak lišenja poslovne sposobnosti

93


46. Zahtev poverilaca zaostavštine za odvajanje zaostavštine ostavioca od imovine naslednika

96


47. Nasledna prava vanbračnog druga ostavioca

98


48. Deoba zajedničke imovine

100


49. Odustanak od pismenog sporazuma o razvodu braka

101


50. Posledice donošenja dva različita rešenja, u istoj pravnoj stvari

103


51. Primena člana 12 i 13 Konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece

104

RADNO PRAVO52. Sud je nadležan da odlučuje o tužbenom zahtevu za uplatu poreza i doprinosa

107

SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU53. Primena odredaba članova 17-19 Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

108


54. Troškovi postupka radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku

109

Krivično pravo

111

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO1. Nezakoniti dokazi (čl. 16. ZKP)

113


2. Odluka o stvarnoj nadležnosti (čl. 34. ZKP)

114


3. Usaglašavanje nalaza i mišljenja veštaka (čl. 124. st. 1. ZKP-a)

115


4. Zamena mere pritvora merom zabrane napuštanja boravišta (čl. 199. ZKP-a)

116


5. Zamene blaže mere merom pritvora, licu kome je već bio određen pritvor u istom krivičnom postupku (čl. 208. i 209. ZKP-a u vezi čl. 211. st. 1. tač. 3. ZKP)

117


6. Čitanje iskaza saoptuženog (čl. 406. st. 1. tačka 5. ZKP)

118


7. Odbijajuća presuda u slučaju kada je u odnosu na okrivljenog već doneta pravnosnažna odluka suda za isti životni događaj - presuđena stvar (čl. 422. tačka 2. ZKP-a)

119


8. Razlozi koji opravdavaju zadržavanje okrivljenog u pritvoru na osnovu čl. 211. st. 1. t. 3. ZKP i nakon proglašenja presude (čl. 425. a st. 5. ZKP)

120


9. Uslovni otpust (čl. 567. ZKP)

122

KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO10. Nužna odbrana ( čl. 19. KZ-a)

124


11. Saizvršilaštvo (čl. 33. KZ-a)

124


12. Sudska rehabilitacija (čl. 100. KZ-a)

125


13. Zastarelost kod produženog krivičnog dela (čl. 103. KZ-a)

126


14. Radnja izvršenja krivičnog dela (čl. 112. st. 30. KZ-a)

127


15. Teško ubistvo iz čl. 114. tač. 1. KZ

129


16. Krivično delo teško ubistvo (čl. 114. tačka 4. KZ)

130


17. Ubistvo na mah i ubistvo u prekoračenju granica nužne odbrane (čl. 115. KZ-a i čl. 113. KZ-a u vezi sa čl. 19. st. 3. KZ-a)

131


18. Posredovanje u vršenju prostitucije (čl. 184. st. 1. KZ-a)

133


19. Krivično delo nedavanje izdržavanja kao trajno krivično delo (čl. 195. KZ-a)

134


20. Krivično delo razbojničke krađe (čl. 205. st. 1. KZ)

135


21. Krivično delo razbojništva počinjeno u sastavu grupe (čl. 206. st. 2. u vezi stava 1. KZ-a i čl. 112. tačka 22 KZ-a)

136


22. Pokušaj krivičnog dela iznude (čl. 214. st. 3. u vezi st. 1. u vezi sa čl. 30. KZ-a)

138


23. Poreska utaja (čl. 229. KZ-a)

139


24. Procenat sadržaja heroina kao uslov postojanja krivičnog dela iz čl. 246. KZ

140


25. Razlika između krivičnog dela posredovanje u vršenju prostitucije i krivičnog dela trgovina ljudima u smislu člana 388. stav 10. KZ-a

141


26. Maloletni oštećeni i troškovi zastupanja (čl. 154. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica)

142

PRIKAZSaslušanje maloletnih oštećenih u krivičnom postupku

145

REGISTRIAzbučni stvarni registar za građansko pravo

151


Azbučni stvarni registar za krivično pravo

161


Zakonski registar za građansko pravo

167


Zakonski registar za krivično pravo

172(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 2/2016, Intermex, Beograd)