Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


REGISTRI - ZAKONSKI REGISTAR - GRAĐANSKO PRAVOZAKONSKI REGISTAR

(Broj iza crtice nakon navođenja člana pravnog propisa
označava broj sentence u ovom biltenu)GRAĐANSKO PRAVO


Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. 125/04 i 111/09)

- član 141. - 9

Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. 72/11, 49/13, 74/13, 55/14)


- član 12. - 40

- član 33. - 2

- član 74. st. 2. - 21

- član 79. - 8

- član 85. st. 1. - 1

- član 150. - 16

- član 151. - 16

- član 155. st. 1. - 15

- član 163. - 16

- član 165. st. 2. - 14

- član 193. st. 1. - 13

- član 194. - 4

- član 197. st. 2 - 35

- član 223. - 40

- član 224. st. 2. - 10

- član 225. - 11, 12

- član 228. - 17

- član 308. st. 1 - 7

- član 336. st. 2 - 19

- član 374. st. 2. t. 12. - 18

- član 455. st. 1. - 5

- član 448. - 6

- član 450. - 6

- član 451. - 6

Zakon o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik SRS" br. 25/82, 48/88; "Službeni glasnik RS" br. 46/95, 18/05, 85/12, 45/13, 55/14, 6/15 i 106/15)


- član 130. st. 2. - 53


Zakon o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011,18/2013)


- član 62. - 41


Porodični zakon ("Službeni glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 i 6/2015)


- član 154. st. 1. - 26


Zakon o nasleđivanju ("Službeni glasnik RS" br. 46/95, 101/03, 6/15)


- član 194. st. 1. - 51

- član 195. st. 2. - 52

- član 213. - 53

Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 57/89; "Službeni list SRJ" br. 31/93)


- član 154. st. 2. - 44

- član 361. - 47

- član 380. - 47

Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS" br. 31/11, 99/11, 109/13, 139/14)


- član 3. - 20

- član 18. st. 4. - 5

- član 296. - 34

Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS" br. 106/15)


- član 4. - 26, 39

- član 33. - 32

- član 36. - 32

- član 39. - 28

- član 41. - 21

- član 52. st. 2. - 25

- član 59. st. 3. - 29

- član 70. st. 1. - 31

- član 74. st. 1. - 22

- član 81. st. 4. - 3

- član 111. - 3, 37

- član 118. st. 1. - 33

- član 129. - 31

- član 139. - 30

- član 296. stav 1 - 36

- član 359. - 39

- član 380. - 26

- član 382. - 23

- član 383. - 27

- član 393. - 30

- član 449. - 34

- član 460. - 37

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80 i 36/90; "Službeni list SRJ", br. 29/96)


- član 5. - 6

- član 5. - 48

- član 37. - 48

- član 42. - 6

- član 70. - 49

- član 75. - 49

- član 78. - 49

- član 78. - 50

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Službeni glasnik RS", br. 57/2003, 61/2005, 64/2006, 99/2011)

- član 36. - 24

- član 37. - 24

- član 43. - 24


Zakon o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005, 60/2015)

- član 31. - 38


Zakon o upravnim sporovima ("Službeni glasnik RS", br. 111/2009)

- član 12. - 21


Zakon o javnom beležništvu ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/2014, 121/2014, 6/2015 i 106/ 2015)

- član 88. st. 1. t. 4. - 19


Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

- član 195. - 54


Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Službeni glasnik RS", br. 36/2010)

- član 6. - 55, 56


Zakon o menici ("Službeni list FNRJ" br. 104/46, 18/58, "Službeni list SFRJ" 16/65, 54/70, 57/89 i "Službeni list SRJ" br. 46/96)

- član 37. st. 1. - 45


Zakon o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011, 101/2013, 106/2015 i 13/2016.

- član 22. stav 3. - 52


Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja ("Službeni list SFRJ", br. 43/82, 72/82 i 46/96)

- član 88. - 28


Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Službeni glasnik RS" br. 40/2015)

- član 3. - 57

- član 22. - 57

- član 23. - 57

- član 29. - 57

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS" broj 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 55/2014.)

- član 168. - 46

- član 172. - 46

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju ("Službeni glasnik RS" broj 51/2009, 78/2011, 101/2011 i 7/2013)

- član 29. stav 1. t. 7. - 46

Pravilnik o tarifi i nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja ("Službeni glasnik RS", br. 50/2012 i 4/2016)

- član 2. - 32

- član 3. - 32

- član 4. - 32

Uredba o uslovima isporuke električne energije ("Službeni glasnik RS" br. 107/05 od 02.12.2005. godine)

- član 42. - 43


Odluka o utvrđivanju cena usluga iznošenja odvoza i deponovanja smeća ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 7/2010 od 1.3.2010. godine)

- član 1. - 42


Odluka o održavanju čistoće ("Službeni list Grada Novog Sada" broj 16/98)

- član 4. - 42

Odluke o održavanju čistoće ("Službeni list Grada Novog Sada" broj 25/10)

- član 4. - 42


(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 8/2017, Intermex, Beograd)