Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


REGISTRI - Zakonski registar - Krivično pravoZAKONSKI REGISTAR


(Broj iza crtice nakon navođenja člana pravnog propisa
označava broj sentence u ovom biltenu)


KRIVIČNO PRAVOZakonik o krivičnom postupku "Službeni glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014

- član 3 -1

- član 16 stav1 - 4

- član 21 stav 4 - 9

- član 34 -2

- član 58 -3

- član 84 -4

- član 94 -5

- član 211 stav 1 tačka 3 -1

- član 211 stav 1 tačka 3 -12

- član 211 stav1 tačka 3 -9

tačka 4 -9

- član 214 stav 3 -9

- član 216 stav 2 i stav 3 -12

- član 216 stav 3 -11

- član 237 stav 1 i stav 3 -6

- član 258 -16

- član 407 stav 1 tačka 2 -6

- član 416 -7

- član 439 tačka 2 -11

- član 443 stav 2 -8

- član 465 stav 2 -9

- član 483 stav 1 -10

stav 3 -10

- član 485 stav1 tačka 1 -11

- član 492 stav1 tačka 1- 11

tačka 2 -11

- član 495 -12

- član 498 -12

Krivični zakonik "Službeni glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016

- član 19 stav 3 -14

- član 30 -14

- član 33 -18

- član 35 -12

- član 61 -13

- član 61 -16

- član 61 -18

- član 91 -16

- član 113 -4

- član 113 -14

- član 178 stav 3 i stav 4 -15

- član 179 stav 2 i 3 -15

- član 181 -15

- član 182 -15

- član 183 -15

- član 184 stav 2 -15

- član 185 -15

- član 185 b -15

- član 207 stav 3 u vezi stava 1 -17

- član 208 stav 1 -16

- član 234 stav 1 -12

- član 246 stav 1 -18

- član 278 stav 1 u vezi stava 4 -19

- član 283 stav 3 u vezi stava 1 -2

- član 289 stav 4 -2

- član 344 stav 2 u vezi stava 1 -8

- član 344 stav 2 u vezi stava 1 -20

- član 364 stav 1 -13

- član 388- 15

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ( "Službeni list SCG- Međunarodni ugovori" br. 9/03, 5/05, 7/05, "Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori" br. 12/10 )- član 6 -1


- Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima ("Službeni glasnik RS", br. 20/2009 od 19.3.2009. godine)


- član 7 stav 1 tačka 4 i 5 -13

- član 14 stav 1 i stav 2 tačka 2 -7

- Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima ("Službeni glasnik RS", br. 32/2013 od 8.4.2013. godine, a stupio je na snagu 16.4.2013.)


- član 3 -15

- član 5 -15(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd)

 

Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Uvodna reč

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED poslova Višeg suda u Požarevcu za 2019. godinu

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Diskriminacija – Organizovanje polaganja prijemnog ispita na mađarskom jeziku – Diskriminatorsko postupanje prema pripadnicima mađarske nacionalne manjine – Usvajanje tužbenog zahteva u delu i preinačavanje presude

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 207/18 od 22.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužioca izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Novom Sadu P. 371/17 od 20.10.2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Julijana Budinčević)


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Vanugovorna odgovornost – Odgovornost po osnovu krivice – Odgovornost države (član 172. stav 1. ZOO) – Nema odgovornosti države za deliktne radnje pojedinaca u društvu – Ishod krivične istrage (sam po sebi) i (ne)mogućnost kvalifikovanja rada državnog organa

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 2391/18 od 14.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Staroj Pazovi P. 774/16 od 5.4.2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Dušica Salić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – UGOVOR O KREDITU – Dvostrani ugovori – Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima i odredbom o promenljivoj kamatnoj stopi, sa založnim pravom-hipotekom kao obezbeđenjem potraživanja – Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti (član 133. ZOO)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 343/18 od 01.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Novom Sadu P. 2307/2017 od 25. oktobra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Branka Bajić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – UGOVOR O KUPOPRODAJI – Konvalidacija ugovora – Isplata kupoprodajne cene (po neoverenom ugovoru o kupoprodaji motornog vozila) u celosti (i pred svedocima) i predaja vozila u državinu kupcu (sa saobraćajnom dozvolom i ključevima) – Ugovor izvršen u celini, ali ne ispunjava uslove propisane za registraciju vozila – Sticanje svojine

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1749/18 od 28.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Loznici 7 P. 1359/16 od 20. februara 2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Radoslava Mađarov)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično preinačavanje rešenja o troškovima (sadržano u presudi) i odbijanje zahteva tužioca za isplatu zatezne kamate (na dosuđenu naknadu troškova postupka)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 316/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 266/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Mira Tubin Čanak)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično usvajanje žalbe tuženog i preinačavanje presude u delu dosuđene zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 318/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 146/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavapo sudija Borivoje Gajić)


Prikaži sve >>