Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU - Broj 9/2018 - Sadržaj

S A D R Ž A ЈGODIŠNJI RASPORED POSLOVA SUDIJA U APELACIONOM SUDU
U NOVOM SADU ZA 2018. GODINU, SA IZMENAMA ........

7SUDSKA PRAKSA


Pravna pitanja razmatrana na zajedničkim sastancima apelacionih sudova
sa teritorija Republike Srbije a o kojima je postignuto ili nije postignuto
usaglašeno mišljenje - Usaglašena i neusaglašena pitanja apelacija


- Novi Sad 2018. ........

29

- Niš 2018. ........

30

- Kragujevac 2018. ........

31

- Ujednačavanje sudske prakse viših sudova sa područja Apelacionog suda
u Novom Sadu ........

32SUDSKA PRAKSA - GRAĐANSKO PRAVO - Sentence


PARNIČNI POSTUPAK-IZVRŠNI POSTUPAK


1. Alternativno ovlašćenje........

39

2. Apsolutna nenadležnost suda za odlučivanje o zakonitosti izbora organa upravljanja stambene zgrade ........

40

3. Bitna povreda postupka ........

41

4. Dejstvo privremene mere ........

43

5. Dozvoljenost žalbe umešača sa položajem jedinstvenog suparničara ........

44

6. Jedinstvenost odluke o parničnim troškovima ........

46

7. Nedozvoljeno raspolaganje tužbenim zahtevom ........

47

8. Odbačaj tužbe  ........

54

9. Predmet parnice nastale iz izvršnog postupka ........

54

10. Prekid postupka  ........

56

11. Donošenje presude bez raspravljanja ........

61

12. Privremena mera i tužba za utvrđenje ........

65

13. Procesne posledice izostanka uredno pozvanog tuženog sa ročišta ........

69

14. Teret dokazivanja ........

71

15. Vrednost predmeta spora  ........

76

16. Nedopustivost izvršenja I ........

77

17. Nedopustivost izvršenja II ........

79NASLEDNO PRAVO


1. Naknadno pronađena imovina........

84

2. Odgovornost jemčevog zakonskog naslednika ........

86

3. Udeo u privrednom društvu kao predmet nasleđivanja ........

87PORODIČNO PRAVO


1. Zajednička imovina bračnih drugova na sredstvima rada kojima se obavlja preduzetnička delatnost ........

89

2. Akcije stečene  bez naknade kao posebna imovina supružnika ........

93

3. Kompetencije roditelja za vršenje roditeljskog prava ........

94

4. Kvalifikatorni elementi nasilja u porodici ........

96

5. Ništavost braka ........

99

6. Obim  zadovoljenja dečjih potreba ........

100

7. Teret dokazivanja u porodično pravnim sporovima ........

101

8. Uzrast deteta ........

107

9. Zaštita od nasilja u porodici........

108STVARNO PRAVO


1. Jači pravni osnov za sticanje prava svojine na nepokretnosti ........

112

2. Kućni livadari ........

113

3. Ocena savesnosti državine ........

117

4. Pravo na poštovanje  doma ........

119

5. Pravo na vraćanje imovine zadrugama ........

122

6. Pravo preče kupovine ........

125

7.  Pravno dejstvo savesnosti ........

128OBLIGACIONO PRAVO


1. Bankarska garancija ........

131

2. Dejstvo ugovora o poravnanju ........

140

3. Dospelost potraživanja kao uslov za prebijanje ........

142

4. Ispunjenje o roku kao bitan sastojak ugovora ........

144

5. Naknada štete u visini poreza na dodatu vrednost (PDV) ........

146

6. Nepravilan rad državnog organa ........

149

7. Pravne posledice ništavosti ........

153

8. Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica ........

158RADNO PRAVO


1. Blanko otkaz ugovora o radu ........

163

2. Forma obaveštenja o posledicama sporazumnog prestanka radnog odnosa ........

164

3. Isplata otpremnine i tehnološki višak ........

165

4. Naknada nematerijalne štete na ime pretrpljenog straha zbog prestanka radnog odnosa ........

166

5. Nivo potrebne discipline zaposlenog  zavisi od vrste poslova i mesta gde se posao obavlja ........

167

6. Obaveza izbora kandidata po javnom oglasu ........

169

7. Sudska nadležnost u radnom sporu ........

171

8. Prestanak radnog odnosa usled ukidanja poslova na kojima je zaposleni bio raspoređen poništenim aneksom ........

173SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO - Sentence


Zaključci usvojeni na sednici krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Novom Sadu održanoj dana 10.04.2018. godine ........

177PROCESNO PRAVO


1. Izreka presude ........

183

2. Korišćenje izdvojenog zapisnika ........

184

3. Oduzimanje predmeta ........

185

4. Presuđena stvar ........

186MATERIJALNO PRAVO


1. Falsifikovanje službene isprave........

188

2. Nužna odbrana ........

189

3. Oslobođenje od kazne učinioca koji otkrije ........


od koga nabavlja opojnu drogu ........

190

4. Otklonjiva pravna zabluda ........

191

5. Primanje mita ........

192

6. Ugrožavanje spokojstva, telesnog integriteta ili duševnog stanja člana porodice kao posledica krivičnog dela nasilje u porodici ........

194

7. Zabrana  primene uslovnog otpusta za određena


krivična dela (Marijin zakon) ........

196PRIKAZI


1. Ugovori u elektronskoj formi i ugovori koji ne mogu biti zaključeni u elektronskoj formi prema Zakonu o Elektronskoj trgovini


- Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad ........

201

2. Presude ESLjP - u vezi sa nasiljem u porodici


- Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad ........

217

3. Izvršenje mera bezbednosti mediciskog karaktera


- Vladislava Todorović, viši savetnik Apelacionog suda u Novom Sadu ........

225


(Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9-2018, Intermex, Beograd)

 

Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Uvodna reč

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED poslova Višeg suda u Požarevcu za 2019. godinu

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Diskriminacija – Organizovanje polaganja prijemnog ispita na mađarskom jeziku – Diskriminatorsko postupanje prema pripadnicima mađarske nacionalne manjine – Usvajanje tužbenog zahteva u delu i preinačavanje presude

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 207/18 od 22.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužioca izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Novom Sadu P. 371/17 od 20.10.2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Julijana Budinčević)


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Vanugovorna odgovornost – Odgovornost po osnovu krivice – Odgovornost države (član 172. stav 1. ZOO) – Nema odgovornosti države za deliktne radnje pojedinaca u društvu – Ishod krivične istrage (sam po sebi) i (ne)mogućnost kvalifikovanja rada državnog organa

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 2391/18 od 14.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Staroj Pazovi P. 774/16 od 5.4.2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Dušica Salić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – UGOVOR O KREDITU – Dvostrani ugovori – Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima i odredbom o promenljivoj kamatnoj stopi, sa založnim pravom-hipotekom kao obezbeđenjem potraživanja – Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti (član 133. ZOO)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 343/18 od 01.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Novom Sadu P. 2307/2017 od 25. oktobra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Branka Bajić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – UGOVOR O KUPOPRODAJI – Konvalidacija ugovora – Isplata kupoprodajne cene (po neoverenom ugovoru o kupoprodaji motornog vozila) u celosti (i pred svedocima) i predaja vozila u državinu kupcu (sa saobraćajnom dozvolom i ključevima) – Ugovor izvršen u celini, ali ne ispunjava uslove propisane za registraciju vozila – Sticanje svojine

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1749/18 od 28.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Loznici 7 P. 1359/16 od 20. februara 2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Radoslava Mađarov)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično preinačavanje rešenja o troškovima (sadržano u presudi) i odbijanje zahteva tužioca za isplatu zatezne kamate (na dosuđenu naknadu troškova postupka)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 316/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 266/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Mira Tubin Čanak)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično usvajanje žalbe tuženog i preinačavanje presude u delu dosuđene zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 318/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 146/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavapo sudija Borivoje Gajić)


Prikaži sve >>