Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


STAMBENO PRAVO - Svojinsko pravo na stanu u svojini građana


Na stanu u svojini građana nosilac stanarskog prava ne može steći pravo svojine izvođenjem građevinskih radova, bez obzira na vrednost izvršenih ulaganja i obim izvedenih radova.


Iz obrazloženja:


"Kod utvrđene činjenice da je pravni prethodnik tuženog sve građevinske radove na spornom stanu preduzeo u svojstvu nosioca stanarskog prava, te da su ti radovi izvedeni bez odobrenja nadležnog državnog organa, odnosno kao bespravna gradnja, to postojanje ugovornog odnosa o korišćenju predmetnog stana po osnovu stanarskog prava, isključuje savesnost pravnog prethodnika tuženog, kao graditelja, jer je znao da gradi, odnosno izvodi radove na tuđem zemljištu i tuđem objektu, pa je pravno irelevantna činjenica da li je tužilac znao za gradnju i da li se istoj usprotivio. Ovo iz razloga što su odredbom člana 24. stav 1. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa kumulativno propisana dva uslova za sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu. Prvi je savesnost graditelja, odnosno da nije znao ili nije mogao znati da gradi na tuđem zemljištu i drugi da je vlasnik zemljišta znao za gradnju i nije se odmah usprotivio. U konkretnom slučaju postojanje ugovornog odnosa o korišćenju predmetnog stana po osnovu stanarskog prava, isključuje savesnost pravnog prethodnika tuženog, pa bez obzira na činjenicu da li je tužilac znao za građenje i istom se usprotivio ili ne, nema mesta sudskoj zaštiti, odnosno priznavanju prava svojine po osnovu građenja na predmetnom stanu. Između tužioca i pravnog prethodnika parničnih stranaka nije postojao ni sporazum da pravni prethodnik tuženog kao graditelj stekne pravo svojine po osnovu izvedenih radova na predmetnom stanu, već je isti nakon izvođenja radova 1984. godine nastavio da tužiocu kao vlasniku predmetnog stana plaća ugovorenu zakupninu, pa bez obzira na vrednost izvršenih ulaganja i obim izvedenih radova, pravni prethodnik tuženog kao nesavestan graditelj nije mogao steći pravo svojine na predmetnom stanu, niti se radi o novom objektu, već o stanu koji je u bitnim stvarima identičan (površina, dimenzije i spratnost) sa stanom, kao delom objekta (druga dvorišna zgrada desno) koji je upisan kao zk.telo IV i predstavlja samo jedan od stanova u nizu (kao posebni deo objekta) čiji je tužilac vlasnik. Kod takvog stanja stvari tužiocu nije moglo prestati pravo svojine na prethodno postojećem stanu, propašću stvari u smislu člana 47. stav 1. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa, jer u konkretnom slučaju imajući u vidu nesavesnost graditelja, te odredbu člana 47. stav 2. navedenog zakona, koji reguliše pitanje svojine na ostatku stvari, došlo je do obnavljanja postojeće stvari (stana), koji je u bitnim stvarima identičan sa ranijim stanom, kao posebnim delom objekta, upisanim kao zk.telo IV u ZK UL .... KO V......

 

Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2018. GODINU

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


AUTORSKO PRAVO – Autorska zaštita filmskog snimka – Subjekti zaštite

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 157/17 od 10.01.2018. godine) - Pravni Informator, br. 1/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Autorska zaštita prevodioca angažovanog da pruži usluge prevođenja (pismenog i usmenog), za potrebe naručioca

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R br. 26/18 od 02.03.2018. godine) - Pravni Informator, br. 1/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Autorsko delo – Nemogućnost suspendovanja moralnih prava autora po nalogu nosilaca javnopravnih ovlašćenja

(Presuda Apelelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 161/17 od 9. februara 2018. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 210/16 od 20. juna 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Objavljivanje fotografija na društvenoj mreži i prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 245/15 od 16. marta 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ograničenje autorskog prava – Izveštavanje o tekućem događaju

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4. br. 245/15 od 16. marta 21017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Scenarista prvih delova serijala autorskih dela – Prava nakon prenošenja prava na iskorišćavanje (konkretnih delova serijala)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 125/16 od 15.09.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 142/11 od 13.04.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Utvrđenje da intelektualna tvorevina ima svojstvo autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 181/16 od 28. oktobra 2016. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 68/15 od 9. juna 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


Prikaži sve >>