Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU - Broj 9/2017 - SadržajS A D R Ž A JI

UVODNA REČ GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA BILTENA

     - Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu..............

11


II

TABELARNI PRIKAZ KAZNENE EVIDENCIJE APELACIONOG SUDA
     U BEOGRADU ............................................................................

15

III

ANALIZA SUDSKIH SPOROVA IZ OBLASTI ZAŠTITE FOTOGRAFIJE
     KAO AUTORSKOG DELA

     - dr Dragica Popesku - sudija Apelacionog suda u Beogradu ................

35

IV

SUDSKA PRAKSA

KRIVIČNO ODELJENJE

-   Pregled usaglašenih stavova apelacionih sudova u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu na zajedničkim sednicama održanim u toku 2016. godine ...........................................

57

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO .............................................................

61

Troškovi krivičnog postupka - poseta branioca pritvoreniku .............

61

Rok za donošenje mere bezbednosti u smislu člana 535.
stav 3. ZKP ..................................................................

62

Brisanje osuda ........................................................................

63

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO .........................................................

64

Oduzimanje imovine pribavljene krivičnim delom  ............................

64

Vanbračna zajednica.................................................................

65

Krivično delo građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a
stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. KZ ....................................

66

GRAĐANSKO ODELJENJE

- Pravni stav
   Pravo na isplatu stečenih penzija ("kosovske penzije") .......................

69

PROCESNO PRAVO ..........................................................................

76

Stvarna nadležnost suda opšte nadležnosti .................................

76

Stvarna nadležnost za odlučivanje o predlogu za izdavanje
platnog naloga .............................................................

77

Nedozvoljena žalba ................................................................

79

Zakonska zatezna kamata na dosuđene troškove
parničnog postupka ......................................................

80

Procesno pravo - Res iudicata .................................................

83

Bitna povreda odredaba parničnog postupka ...............................

85

STVARNO PRAVO ...........................................................................

88

Utvrđenje prava svojine putem vanrednog održaja ........................

88

OBLIGACIONO PRAVO .....................................................................

90

Neblagodarnost i osiromašenje kao razlozi za opoziv
ugovora o poklonu ........................................................

90

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji ............................................

92

Ugovorna kazna ....................................................................

94

Zakonska subrogacija .............................................................

95

NAKNADA ŠTETE ...........................................................................

98

Odgovornost države zbog nezakonitog i nepravilnog rada ..............

98

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje ........................................

99

Naknada štete zbog neosnovanog korišćenja stana ......................

101

Naknada štete i ustavna žalba .................................................

103

Dejstvo zaključenog vansudskog poravnanja oštećenog
sa osiguravačem prema osiguraniku ..................................

105

STAMBENO PRAVO .........................................................................

108

Iseljenje člana porodičnog domaćinstva ......................................

108

Pravo na dom i pravo na imovinu ...............................................

110

Pravo na poštovanje doma .......................................................

115

PORODIČNO PRAVO ........................................................................

118

Zaštita od nasilja u porodici kod uzajamnog ispoljavanja
među partnerima ..........................................................

118

MEDIJSKO PRAVO ..........................................................................

120

Pravo medija na slobodu izražavanja .........................................

120

AUTORSKO PRAVO ........................................................................

123

Koautorstvo .........................................................................

123

Obim ustupanja imovinskih autorskih prava .................................

125

REHABILITACIJA ...........................................................................

127

Zakonski naslednik, u smislu odredbe čl. 7. stav 2. Zakona o rehabilitaciji, nije unuka majčinog pradede, a samim tim
ni njen supružnik, tim pre što je on u tazbinskom
a ne u krvnom srodstvu ................................................

127

RADNO PRAVO ..............................................................................

129

Zasnivanje radnog odnosa na osnovu usmenog dogovora
sa poslodavcem ...........................................................

129

Minimalna zarada prema novelama Zakona o radu ........................

130

Povreda prava na jednaku zaradu za isti rad ...............................

131

Isplata zarade za obavljeni smenski rad kada poslodavac
nije vrednovao rad u smeni prilikom utvrđivanja
osnovne zarade ...........................................................

133

Druga primanja zaposlenog.......................................................

135

Odnos zakona i kolektivnog ugovora .........................................

137

Nematerijalna šteta za duševne bolove zbog uskraćivanja prava
na rad kao prava ličnosti ...............................................

139

Odgovornost za štetu koju zaposleni pretrpi na javnom putu
prilikom redovnog dolaska na posao .................................

141

Prestanak radnog odnosa zaposlenom kada je ukinuto radno mesto
na koje je raspoređen ...................................................

143

Prestanak radnog odnosa zbog neispunjavanja uslova
za rad po posebnom zakonu ...........................................

145

Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu
penziju ......................................................................

147

Reintegracija zaposlenog u radni odnos .....................................

148

Novčano potraživanje zaposlenog u slučaju prestanka
radnog odnosa ............................................................

149

Naknada štete u vidu izgubljene zarade zaposlenom koji je
u izvršenju pravnosnažne odluke vraćen na rad
nakon usvojenog plana reorganizacije .............................

151

Potraživanje zaposlenog nastalo nakon donošenja pravnosnažnog
rešenja o potvrđivanju usvajanja unapred pripremljenog
plana reorganizacije poslodavca kao stečajnog dužnika .......

153

Važnost kolektivnog ugovora ...................................................

155

Kompenzaciona izjava ............................................................

156

Aktivna legitimacija za ocenu zakonitosti rešenja o dodeli stana .....

158

Disciplinska mera - novčana kazna za učinjenu težu povredu radne obaveze zaposlenih u obrazovnim ustanovama ...................

160

V


ODGOVORI KRIVIČNOG ODELJENJA NA PITANJA
     PODRUČNIH SUDOVA ...............................................................

165

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO ....................................................

165

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO ................................................

173VI


ODGOVORI GRAĐANSKOG ODELJENJA NA PITANJA
     PODRUČNIH SUDOVA.


PARNIČNI POSTUPAK ...............................................................

181

OBLIGACIONO PRAVO  .............................................................

189

MEDIJSKO PRAVO ...................................................................

198


(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 9/2017, Intermex, Beograd)

 

Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2018. GODINU

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


AUTORSKO PRAVO – Autorska zaštita filmskog snimka – Subjekti zaštite

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 157/17 od 10.01.2018. godine) - Pravni Informator, br. 1/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Autorska zaštita prevodioca angažovanog da pruži usluge prevođenja (pismenog i usmenog), za potrebe naručioca

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R br. 26/18 od 02.03.2018. godine) - Pravni Informator, br. 1/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Autorsko delo – Nemogućnost suspendovanja moralnih prava autora po nalogu nosilaca javnopravnih ovlašćenja

(Presuda Apelelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 161/17 od 9. februara 2018. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 210/16 od 20. juna 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Objavljivanje fotografija na društvenoj mreži i prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 245/15 od 16. marta 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ograničenje autorskog prava – Izveštavanje o tekućem događaju

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4. br. 245/15 od 16. marta 21017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Scenarista prvih delova serijala autorskih dela – Prava nakon prenošenja prava na iskorišćavanje (konkretnih delova serijala)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 125/16 od 15.09.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 142/11 od 13.04.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Utvrđenje da intelektualna tvorevina ima svojstvo autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 181/16 od 28. oktobra 2016. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 68/15 od 9. juna 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


Prikaži sve >>