Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU - Broj 9/2017 - SadržajS A D R Ž A JI

UVODNA REČ GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA BILTENA

     - Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu..............

11


II

TABELARNI PRIKAZ KAZNENE EVIDENCIJE APELACIONOG SUDA
     U BEOGRADU ............................................................................

15

III

ANALIZA SUDSKIH SPOROVA IZ OBLASTI ZAŠTITE FOTOGRAFIJE
     KAO AUTORSKOG DELA

     - dr Dragica Popesku - sudija Apelacionog suda u Beogradu ................

35

IV

SUDSKA PRAKSA

KRIVIČNO ODELJENJE

-   Pregled usaglašenih stavova apelacionih sudova u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu na zajedničkim sednicama održanim u toku 2016. godine ...........................................

57

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO .............................................................

61

Troškovi krivičnog postupka - poseta branioca pritvoreniku .............

61

Rok za donošenje mere bezbednosti u smislu člana 535.
stav 3. ZKP ..................................................................

62

Brisanje osuda ........................................................................

63

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO .........................................................

64

Oduzimanje imovine pribavljene krivičnim delom  ............................

64

Vanbračna zajednica.................................................................

65

Krivično delo građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a
stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. KZ ....................................

66

GRAĐANSKO ODELJENJE

- Pravni stav
   Pravo na isplatu stečenih penzija ("kosovske penzije") .......................

69

PROCESNO PRAVO ..........................................................................

76

Stvarna nadležnost suda opšte nadležnosti .................................

76

Stvarna nadležnost za odlučivanje o predlogu za izdavanje
platnog naloga .............................................................

77

Nedozvoljena žalba ................................................................

79

Zakonska zatezna kamata na dosuđene troškove
parničnog postupka ......................................................

80

Procesno pravo - Res iudicata .................................................

83

Bitna povreda odredaba parničnog postupka ...............................

85

STVARNO PRAVO ...........................................................................

88

Utvrđenje prava svojine putem vanrednog održaja ........................

88

OBLIGACIONO PRAVO .....................................................................

90

Neblagodarnost i osiromašenje kao razlozi za opoziv
ugovora o poklonu ........................................................

90

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji ............................................

92

Ugovorna kazna ....................................................................

94

Zakonska subrogacija .............................................................

95

NAKNADA ŠTETE ...........................................................................

98

Odgovornost države zbog nezakonitog i nepravilnog rada ..............

98

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje ........................................

99

Naknada štete zbog neosnovanog korišćenja stana ......................

101

Naknada štete i ustavna žalba .................................................

103

Dejstvo zaključenog vansudskog poravnanja oštećenog
sa osiguravačem prema osiguraniku ..................................

105

STAMBENO PRAVO .........................................................................

108

Iseljenje člana porodičnog domaćinstva ......................................

108

Pravo na dom i pravo na imovinu ...............................................

110

Pravo na poštovanje doma .......................................................

115

PORODIČNO PRAVO ........................................................................

118

Zaštita od nasilja u porodici kod uzajamnog ispoljavanja
među partnerima ..........................................................

118

MEDIJSKO PRAVO ..........................................................................

120

Pravo medija na slobodu izražavanja .........................................

120

AUTORSKO PRAVO ........................................................................

123

Koautorstvo .........................................................................

123

Obim ustupanja imovinskih autorskih prava .................................

125

REHABILITACIJA ...........................................................................

127

Zakonski naslednik, u smislu odredbe čl. 7. stav 2. Zakona o rehabilitaciji, nije unuka majčinog pradede, a samim tim
ni njen supružnik, tim pre što je on u tazbinskom
a ne u krvnom srodstvu ................................................

127

RADNO PRAVO ..............................................................................

129

Zasnivanje radnog odnosa na osnovu usmenog dogovora
sa poslodavcem ...........................................................

129

Minimalna zarada prema novelama Zakona o radu ........................

130

Povreda prava na jednaku zaradu za isti rad ...............................

131

Isplata zarade za obavljeni smenski rad kada poslodavac
nije vrednovao rad u smeni prilikom utvrđivanja
osnovne zarade ...........................................................

133

Druga primanja zaposlenog.......................................................

135

Odnos zakona i kolektivnog ugovora .........................................

137

Nematerijalna šteta za duševne bolove zbog uskraćivanja prava
na rad kao prava ličnosti ...............................................

139

Odgovornost za štetu koju zaposleni pretrpi na javnom putu
prilikom redovnog dolaska na posao .................................

141

Prestanak radnog odnosa zaposlenom kada je ukinuto radno mesto
na koje je raspoređen ...................................................

143

Prestanak radnog odnosa zbog neispunjavanja uslova
za rad po posebnom zakonu ...........................................

145

Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu
penziju ......................................................................

147

Reintegracija zaposlenog u radni odnos .....................................

148

Novčano potraživanje zaposlenog u slučaju prestanka
radnog odnosa ............................................................

149

Naknada štete u vidu izgubljene zarade zaposlenom koji je
u izvršenju pravnosnažne odluke vraćen na rad
nakon usvojenog plana reorganizacije .............................

151

Potraživanje zaposlenog nastalo nakon donošenja pravnosnažnog
rešenja o potvrđivanju usvajanja unapred pripremljenog
plana reorganizacije poslodavca kao stečajnog dužnika .......

153

Važnost kolektivnog ugovora ...................................................

155

Kompenzaciona izjava ............................................................

156

Aktivna legitimacija za ocenu zakonitosti rešenja o dodeli stana .....

158

Disciplinska mera - novčana kazna za učinjenu težu povredu radne obaveze zaposlenih u obrazovnim ustanovama ...................

160

V


ODGOVORI KRIVIČNOG ODELJENJA NA PITANJA
     PODRUČNIH SUDOVA ...............................................................

165

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO ....................................................

165

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO ................................................

173VI


ODGOVORI GRAĐANSKOG ODELJENJA NA PITANJA
     PODRUČNIH SUDOVA.


PARNIČNI POSTUPAK ...............................................................

181

OBLIGACIONO PRAVO  .............................................................

189

MEDIJSKO PRAVO ...................................................................

198


(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 9/2017, Intermex, Beograd)

 

Dnevna ažurnost

BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Naslovna strana i impresum

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Posledice otvaranja stečajnog postupka – član 93. st. 1, 4. i 5. Zakona o stečaju (član 93. stav 1, član 93a stav 2. i član 93b stav 1. Noveliranog Zakona o stečaju sa izmenama 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


I - OPŠTA SEDNICA - Analiza radnog teksta Amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO – Ponavljanje krivičnog postupka i primena blažeg zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 941/2015 od 3.11.2015. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO - Troškovi krivičnog postupka

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 272/2017 od 11.4.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Povreda krivičnog zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 4/2017 od 7.2.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Pravni kontinuitet krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 384/2014 od 8.5.2014. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 22.9.2014. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 14.11.2014. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Računanje vremena zastarelosti izvršenja jedinstvene kazne izrečene u postupku za izricanje jedinstvene kazne

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 918/2016 od 20.9.2016. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 13.11.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Zastarelost krivičnog gonjenja u postupku prema maloletniku

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1422/2016 od 29.3.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>