Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU - Broj 9/2017 - SadržajS A D R Ž A JI

UVODNA REČ GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA BILTENA

     - Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu..............

11


II

TABELARNI PRIKAZ KAZNENE EVIDENCIJE APELACIONOG SUDA
     U BEOGRADU ............................................................................

15

III

ANALIZA SUDSKIH SPOROVA IZ OBLASTI ZAŠTITE FOTOGRAFIJE
     KAO AUTORSKOG DELA

     - dr Dragica Popesku - sudija Apelacionog suda u Beogradu ................

35

IV

SUDSKA PRAKSA

KRIVIČNO ODELJENJE

-   Pregled usaglašenih stavova apelacionih sudova u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu na zajedničkim sednicama održanim u toku 2016. godine ...........................................

57

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO .............................................................

61

Troškovi krivičnog postupka - poseta branioca pritvoreniku .............

61

Rok za donošenje mere bezbednosti u smislu člana 535.
stav 3. ZKP ..................................................................

62

Brisanje osuda ........................................................................

63

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO .........................................................

64

Oduzimanje imovine pribavljene krivičnim delom  ............................

64

Vanbračna zajednica.................................................................

65

Krivično delo građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a
stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. KZ ....................................

66

GRAĐANSKO ODELJENJE

- Pravni stav
   Pravo na isplatu stečenih penzija ("kosovske penzije") .......................

69

PROCESNO PRAVO ..........................................................................

76

Stvarna nadležnost suda opšte nadležnosti .................................

76

Stvarna nadležnost za odlučivanje o predlogu za izdavanje
platnog naloga .............................................................

77

Nedozvoljena žalba ................................................................

79

Zakonska zatezna kamata na dosuđene troškove
parničnog postupka ......................................................

80

Procesno pravo - Res iudicata .................................................

83

Bitna povreda odredaba parničnog postupka ...............................

85

STVARNO PRAVO ...........................................................................

88

Utvrđenje prava svojine putem vanrednog održaja ........................

88

OBLIGACIONO PRAVO .....................................................................

90

Neblagodarnost i osiromašenje kao razlozi za opoziv
ugovora o poklonu ........................................................

90

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji ............................................

92

Ugovorna kazna ....................................................................

94

Zakonska subrogacija .............................................................

95

NAKNADA ŠTETE ...........................................................................

98

Odgovornost države zbog nezakonitog i nepravilnog rada ..............

98

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje ........................................

99

Naknada štete zbog neosnovanog korišćenja stana ......................

101

Naknada štete i ustavna žalba .................................................

103

Dejstvo zaključenog vansudskog poravnanja oštećenog
sa osiguravačem prema osiguraniku ..................................

105

STAMBENO PRAVO .........................................................................

108

Iseljenje člana porodičnog domaćinstva ......................................

108

Pravo na dom i pravo na imovinu ...............................................

110

Pravo na poštovanje doma .......................................................

115

PORODIČNO PRAVO ........................................................................

118

Zaštita od nasilja u porodici kod uzajamnog ispoljavanja
među partnerima ..........................................................

118

MEDIJSKO PRAVO ..........................................................................

120

Pravo medija na slobodu izražavanja .........................................

120

AUTORSKO PRAVO ........................................................................

123

Koautorstvo .........................................................................

123

Obim ustupanja imovinskih autorskih prava .................................

125

REHABILITACIJA ...........................................................................

127

Zakonski naslednik, u smislu odredbe čl. 7. stav 2. Zakona o rehabilitaciji, nije unuka majčinog pradede, a samim tim
ni njen supružnik, tim pre što je on u tazbinskom
a ne u krvnom srodstvu ................................................

127

RADNO PRAVO ..............................................................................

129

Zasnivanje radnog odnosa na osnovu usmenog dogovora
sa poslodavcem ...........................................................

129

Minimalna zarada prema novelama Zakona o radu ........................

130

Povreda prava na jednaku zaradu za isti rad ...............................

131

Isplata zarade za obavljeni smenski rad kada poslodavac
nije vrednovao rad u smeni prilikom utvrđivanja
osnovne zarade ...........................................................

133

Druga primanja zaposlenog.......................................................

135

Odnos zakona i kolektivnog ugovora .........................................

137

Nematerijalna šteta za duševne bolove zbog uskraćivanja prava
na rad kao prava ličnosti ...............................................

139

Odgovornost za štetu koju zaposleni pretrpi na javnom putu
prilikom redovnog dolaska na posao .................................

141

Prestanak radnog odnosa zaposlenom kada je ukinuto radno mesto
na koje je raspoređen ...................................................

143

Prestanak radnog odnosa zbog neispunjavanja uslova
za rad po posebnom zakonu ...........................................

145

Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu
penziju ......................................................................

147

Reintegracija zaposlenog u radni odnos .....................................

148

Novčano potraživanje zaposlenog u slučaju prestanka
radnog odnosa ............................................................

149

Naknada štete u vidu izgubljene zarade zaposlenom koji je
u izvršenju pravnosnažne odluke vraćen na rad
nakon usvojenog plana reorganizacije .............................

151

Potraživanje zaposlenog nastalo nakon donošenja pravnosnažnog
rešenja o potvrđivanju usvajanja unapred pripremljenog
plana reorganizacije poslodavca kao stečajnog dužnika .......

153

Važnost kolektivnog ugovora ...................................................

155

Kompenzaciona izjava ............................................................

156

Aktivna legitimacija za ocenu zakonitosti rešenja o dodeli stana .....

158

Disciplinska mera - novčana kazna za učinjenu težu povredu radne obaveze zaposlenih u obrazovnim ustanovama ...................

160

V


ODGOVORI KRIVIČNOG ODELJENJA NA PITANJA
     PODRUČNIH SUDOVA ...............................................................

165

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO ....................................................

165

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO ................................................

173VI


ODGOVORI GRAĐANSKOG ODELJENJA NA PITANJA
     PODRUČNIH SUDOVA.


PARNIČNI POSTUPAK ...............................................................

181

OBLIGACIONO PRAVO  .............................................................

189

MEDIJSKO PRAVO ...................................................................

198


(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 9/2017, Intermex, Beograd)

 

Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – NAKNADA ŠTETE - Iznosi naknade neimovinske štete zbog povrede moralnih prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 47/15 od 14.10.2015. godine) - Pravni Informator, br. 11/2017, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Petar Benovac, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU - Broj 8 - 2018. g - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA SUDIJA U APELACIONOM SUDU U NOVOM SADU ZA 2017. GODINU, SA IZMENAMA

Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Dozvoljenost privremene mere radi obezbeđenja potraživanja kod deklaratornih i konstitutivnih tužbi

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 6910/14 od 05.02.2015. godine) - Pravni Informator, br. 11/2017, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Petar Benovac, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Privremena mera zabrane hipotekarnom poveriocu otuđenja nepokretnosti opterećene hipotekom

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 1216/15 od 08.04.2015. godine) - Pravni Informator, br. 11/2017, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Petar Benovac, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO - Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1-1351/13 od 3.6.2013.) - Pravni Informator, br. 9/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Nasilje u porodici (član 194. stav 3. KZ)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ 1 849/17 od 03.10.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vladislava Todorović, viši savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Nedozvoljeno nošenje oružja (član 348 stav 4. KZ)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1-1605/16 od 17.01.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Aleksandar Čakić, viši savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Obeležje krivičnog dela iz čl. 126 st. 1 KZ (Napuštanje nemoćnog lica)

(Presuda KŽ 1- 528/16 od 26.04.2016. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Sudija Dušan Vojnović


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Umišljaj kod krivičnog dela iz čl. 234 KZ (nedozvoljena proizvodnja) – Postojanje dovoljne svesti i volje za krivičnu odgovornost i nemogućnost pretpostavljanja, po automatizmu po osnovu vlasništva i osnivačkih prava

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ – 1 – 783/13 od 14.06.2016. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence Dušan Vojnović, sudija


Prikaži sve >>