Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


PREKRŠAJNA SEKCIJA - Referat Prekršajnog suda u Bečeju - IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE I DRUGIH NOVČANIH IZNOSA SA OSVRTOM NA PRINUDNU NAPLATU NA POKRETNIM I NEPOKRETNIM STVARIMA KAŽNJENOG LICA
IZ­VR­ŠE­NJE NOV­ČA­NE KA­ZNE I DRU­GIH NOV­ČA­NIH IZ­NO­SA

SA OSVR­TOM NA PRI­NUD­NU NA­PLA­TU NA PO­KRET­NIM I NE­PO­KRET­NIM STVA­RI­MA KA­ŽNJE­NOG LI­CA


1. Uvod


Za­kon o pre­kr­ša­ji­ma ("Slu­žbe­ni gla­snik RS'' 65/13) je ce­lo­kup­no iz­vr­še­nje nov­ča­nih ka­zni i osta­lih nov­ča­nih iz­no­sa sta­vio u nad­le­žnost pre­kr­šaj­nih su­do­va, što pred­sta­vlja jed­nu od bit­nih no­vi­na u ovom za­ko­nu. Ka­ko je iz­vr­še­nje od­lu­ka kru­na ce­lo­kup­nog pre­kr­šaj­nog po­stup­ka, ovaj rad se ba­vi pri­nud­nim iz­vr­še­njem ka­zni, tro­ško­va po­stup­ka i dru­gih do­su­đe­nih nov­ča­nih iz­no­sa, kao i pra­vi­li­ma za od­re­đi­va­nje i spro­vo­đe­nje iz­vr­še­nja, pro­ce­snim po­lo­ža­jem uče­sni­ka u po­stup­ku, kao i dej­stvi­ma iz­vr­šne is­pra­ve i po­je­di­nih rad­nji u po­stup­ku, sa osvr­tom na pri­nud­nu na­pla­tu na po­kret­nim i ne­po­kret­nim stva­ri­ma ka­žnje­nog li­ca

 

Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2018. GODINU

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


AUTORSKO PRAVO – Scenarista prvih delova serijala autorskih dela – Prava nakon prenošenja prava na iskorišćavanje (konkretnih delova serijala)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 125/16 od 15.09.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 142/11 od 13.04.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


BILTEN APELACIONOG SUDA U KRADGUJEVCU - broj 1/2018 - Naslovna strana i impresum

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Naslovna i impresum

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Uvodna reč

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 6/2018 – Naslovna strana i impresum

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>