Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - Broj 2/2017 - SadržajS A D R Ž A J


       UVODNA REČ .........................................................................................

3

       SUDSKA PRAKSA


       KRIVIČNO PRAVO ...................................................................................

13

       - MATERIJALNO PRAVO ..............................................................................

13

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta iz člana 87 Krivično zakonika ...........

13

Mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja
u zdravstvenoj ustanovi iz člana 81 Krivičnog zakonika ......................

14

Krivično delo poreska utaja iz člana 229 stav 3 u vezi stava 1
u vezi člana 35 Krivičnog zakonika ..................................................

16

Krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1
Krivičnog zakonika .......................................................................

18

Krivično delo izdavanje čeka i korišćenje platnih kartica bez pokrića
iz člana 228 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika .........................

19

Krivično delo samovlašće iz člana 330 Krivičnog zakonika ............................

21

       - PROCESNO PRAVO ...................................................................................

26

Zloupotreba prava na naknadu troškova krivičnog postupka ........................

26

       GRAĐANSKO PRAVO ................................................................................

33

       - OBLIGACIONO PRAVO ..............................................................................

33

Odgovornost člana DOO nakon likvidacije društva ......................................

33

Zelenaški ugovor .................................................................................

34

Ugovor o pristupanju dugu i ugovor o preuzimanju duga ..............................

35

Poverilačka docnja ..............................................................................

36

       - NAKNADA ŠTETE .....................................................................................

38

Rok za podnošenje regresnog zahteva .....................................................

38

Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode - zahtev
organu RS pre podnošenja tužbe sudu ..............................................

39

Naknada isplata neisplaćenih penzija .......................................................

40

Uskraćivanje prava na prelazak državne granice - nepostojanje
diskriminacije ...............................................................................

42

- STVARNO PRAVO .........................................................................................

45

Usmena deoba nepokretnosti .................................................................

45

Stvarna službenost ..............................................................................

46

Smetanje poseda i samopomoć ...............................................................

48

       - PROCESNO PRAVO ....................................................................................

50

Nadležnost suda opšte nadležnosti ..........................................................

50

Osnovanost zahteva za utvrđivanje dospelosti obaveze ...............................

51

Nadležnost osnovnog suda .....................................................................

52

       - VANPARNIČNI POSTUPAK ............................................................................

53

Otkup stana ........................................................................................

53

Otkup stana ........................................................................................

54

Fizička deoba ......................................................................................

55

Sudski depozit .....................................................................................

55

       - OSTAVINSKI POSTUPAK .............................................................................

57

Postavljanje privremenog staraoca zaostavštine .........................................

57

       - PORODIČNO PRAVO ...................................................................................

59

Pravo stanovanja (Ius habittio) ...............................................................

59

Zaštita od nasilja u porodici ....................................................................

61

       - RADNO PRAVO .........................................................................................

63

Sudska nadležnost ................................................................................

63

Vanredni pravni lek umešača ...................................................................

63

STRUČNI RADOVI


- Marko Jovanović
Višestruka međunarodna litispendencija - jedna norma, da problema ..............

67

- Snežana Marjanović
Razlozi za odbačaj tužbe - prikaz sudske prakse ..........................................

85

- Vesna Lukačević, Ivana Miljuš
Postupanje sa privremeno oduzetim predmetima nakon primene načela oportuniteta krivičnog gonjenja ................................................................

106

- Nikola Stošić
Protivizvršenje ......................................................................................

118

- Vesna Filipović, Dragana Marčetić
Zastarelost - pogled na noviju sudsku praksu parničnih sudova ......................

128


(Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu 2/2017, Intermex, Beograd)

 

Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - broj 8/2017 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 8/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU, Broj 88/2017, Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 88/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - broj 7/2016 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 7/2016, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - Broj 5-2017 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 5-2017, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - Uvodna reč

(Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 5-2017, Intermex, Beograd)


DISKUSIJE - Arbitraža, medijacija i mirno rešavanje radnih sporova

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 88/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Maja Krivokapić, arbitar/miritelj i samostalni savetnik u Višem sudu u Beogradu


DISKUSIJE - Delimična ništavost prema pravilima srpskog prava

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 88/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Branka Jevđić, samostalni savetnik u Višem sudu u Beogradu


DISKUSIJE - Nacrt Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku - pogled iz prakse

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 88/2017, Intermex, Beograd) - Autori teksta: Savo Đurđić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, Vera Sofrenović, sudija Višeg suda u Beogradu i Ljubinka Marković, savetnik za pitanja maloletničke delikvencije


DISKUSIJE - Odgovornost grada Beograda i predškolskih ustanova za naknadu štete zbog više naplaćenog iznosa na ime boravka dece u predškolskim ustanovama

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 88/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Uroš Popović, Viši sudijski saradnik Višeg suda u Beogradu


Prikaži sve >>