Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - Broj 2/2017 - SadržajS A D R Ž A J


       UVODNA REČ .........................................................................................

3

       SUDSKA PRAKSA


       KRIVIČNO PRAVO ...................................................................................

13

       - MATERIJALNO PRAVO ..............................................................................

13

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta iz člana 87 Krivično zakonika ...........

13

Mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja
u zdravstvenoj ustanovi iz člana 81 Krivičnog zakonika ......................

14

Krivično delo poreska utaja iz člana 229 stav 3 u vezi stava 1
u vezi člana 35 Krivičnog zakonika ..................................................

16

Krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1
Krivičnog zakonika .......................................................................

18

Krivično delo izdavanje čeka i korišćenje platnih kartica bez pokrića
iz člana 228 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika .........................

19

Krivično delo samovlašće iz člana 330 Krivičnog zakonika ............................

21

       - PROCESNO PRAVO ...................................................................................

26

Zloupotreba prava na naknadu troškova krivičnog postupka ........................

26

       GRAĐANSKO PRAVO ................................................................................

33

       - OBLIGACIONO PRAVO ..............................................................................

33

Odgovornost člana DOO nakon likvidacije društva ......................................

33

Zelenaški ugovor .................................................................................

34

Ugovor o pristupanju dugu i ugovor o preuzimanju duga ..............................

35

Poverilačka docnja ..............................................................................

36

       - NAKNADA ŠTETE .....................................................................................

38

Rok za podnošenje regresnog zahteva .....................................................

38

Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode - zahtev
organu RS pre podnošenja tužbe sudu ..............................................

39

Naknada isplata neisplaćenih penzija .......................................................

40

Uskraćivanje prava na prelazak državne granice - nepostojanje
diskriminacije ...............................................................................

42

- STVARNO PRAVO .........................................................................................

45

Usmena deoba nepokretnosti .................................................................

45

Stvarna službenost ..............................................................................

46

Smetanje poseda i samopomoć ...............................................................

48

       - PROCESNO PRAVO ....................................................................................

50

Nadležnost suda opšte nadležnosti ..........................................................

50

Osnovanost zahteva za utvrđivanje dospelosti obaveze ...............................

51

Nadležnost osnovnog suda .....................................................................

52

       - VANPARNIČNI POSTUPAK ............................................................................

53

Otkup stana ........................................................................................

53

Otkup stana ........................................................................................

54

Fizička deoba ......................................................................................

55

Sudski depozit .....................................................................................

55

       - OSTAVINSKI POSTUPAK .............................................................................

57

Postavljanje privremenog staraoca zaostavštine .........................................

57

       - PORODIČNO PRAVO ...................................................................................

59

Pravo stanovanja (Ius habittio) ...............................................................

59

Zaštita od nasilja u porodici ....................................................................

61

       - RADNO PRAVO .........................................................................................

63

Sudska nadležnost ................................................................................

63

Vanredni pravni lek umešača ...................................................................

63

STRUČNI RADOVI


- Marko Jovanović
Višestruka međunarodna litispendencija - jedna norma, da problema ..............

67

- Snežana Marjanović
Razlozi za odbačaj tužbe - prikaz sudske prakse ..........................................

85

- Vesna Lukačević, Ivana Miljuš
Postupanje sa privremeno oduzetim predmetima nakon primene načela oportuniteta krivičnog gonjenja ................................................................

106

- Nikola Stošić
Protivizvršenje ......................................................................................

118

- Vesna Filipović, Dragana Marčetić
Zastarelost - pogled na noviju sudsku praksu parničnih sudova ......................

128


(Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu 2/2017, Intermex, Beograd)

 

Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – NAKNADA ŠTETE - Iznosi naknade neimovinske štete zbog povrede moralnih prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 47/15 od 14.10.2015. godine) - Pravni Informator, br. 11/2017, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Petar Benovac, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU - Broj 8 - 2018. g - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA SUDIJA U APELACIONOM SUDU U NOVOM SADU ZA 2017. GODINU, SA IZMENAMA

Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Dozvoljenost privremene mere radi obezbeđenja potraživanja kod deklaratornih i konstitutivnih tužbi

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 6910/14 od 05.02.2015. godine) - Pravni Informator, br. 11/2017, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Petar Benovac, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Privremena mera zabrane hipotekarnom poveriocu otuđenja nepokretnosti opterećene hipotekom

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 1216/15 od 08.04.2015. godine) - Pravni Informator, br. 11/2017, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Petar Benovac, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO - Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1-1351/13 od 3.6.2013.) - Pravni Informator, br. 9/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Nasilje u porodici (član 194. stav 3. KZ)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ 1 849/17 od 03.10.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vladislava Todorović, viši savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Nedozvoljeno nošenje oružja (član 348 stav 4. KZ)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1-1605/16 od 17.01.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Aleksandar Čakić, viši savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Obeležje krivičnog dela iz čl. 126 st. 1 KZ (Napuštanje nemoćnog lica)

(Presuda KŽ 1- 528/16 od 26.04.2016. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Sudija Dušan Vojnović


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Umišljaj kod krivičnog dela iz čl. 234 KZ (nedozvoljena proizvodnja) – Postojanje dovoljne svesti i volje za krivičnu odgovornost i nemogućnost pretpostavljanja, po automatizmu po osnovu vlasništva i osnivačkih prava

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ – 1 – 783/13 od 14.06.2016. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence Dušan Vojnović, sudija


Prikaži sve >>